Przejdź do stopki

Obwieszczenie

Treść

Szczawnica, dnia 30.11.2023 r.

Znak: RIOŚ.6733.7.2023.MS

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pózn. zm.) informuję, że w dniu 30.11.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie fragmentu sieci energetycznej średniego napięcia 15kV w granicach działek nr ewid.: 160, 161 i 172, obręb 0004, Szlachtowa, położonych w Szlachtowej przy ul. Słona Młaka.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu (ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica) w pokoju nr 207 w godzinach urzędowania (pn 9:00-17:00, wt-pt 7:30-15:30).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 kpa).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica