Przejdź do stopki

Zarządzenie nr 0050.OW.65.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Treść

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.65.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
z dnia 1 grudnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2024.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art.11, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy nr LXVIII/494/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia na rok 2024 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2024 tj. „Transport osób z niepełnosprawnościami i opieka nad nimi w czasie przewozu na zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne”.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica,
3. na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczawnica
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Szczawnica .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarz.0050.OW.65.2023 Transport (.pdf)