Przejdź do stopki

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”

Treść

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), art. 1 pkt 17 lit. a ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szczawnicy Uchwały Nr LXV/479/2023 z dnia 28.09.2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”, dla część terenów oznaczonych w planie obowiązującym symbolem 1RZ.2, przedstawionych na złączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Zawiadamiam, iż w związku z wprowadzonym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 1 pkt 25 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688), art. 27b:

  • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”, prowadzona będzie z zastosowaniem postępowania uproszczonego, w związku z art. 27b ust. 1 pkt 2 lit c, d ;
  • od dnia 16.01.2024 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne, które trwać będą do dnia 13.02.2024 roku. W ramach konsultacji w dniu 26.01.2024 roku o godzinie 15.30 w siedzibie urzędu miejskiego w Szczawnicy odbędzie się dyskusja publiczna, w ramach której zaprezentowana zostanie zmiana mpzp;
  • w ramach konsultacji społecznych na stronie internetowej pod adresem: www.szczawnica.pl zamieszczono ankiety do ww. zmiany mpzp.
  • projekt zmiany planu wraz z uzasadnieniem dostępny będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnicy w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnicy: www.szczawnica.pl

 

Równocześnie informuję, iż dla ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani, zgodnie z art. 8g wprowadzonym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na mocy art. 1pkt 10 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688), mogą składać uwagi do projektu zmiany planu, w terminie do dnia 13.02.2024r. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103 na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: miasto@szczawnica.pl, z możliwością  wykorzystania formularza dołączonego do ogłoszenia zmieszczonego w  BIP-ie. Składający uwagę  podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, dodatkowe dane do kontaktu takie jak: adres do korespondencji lub numer telefonu, a także informację czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica za pomocą e-mail: iod@szczawnica.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szafranówka (.pdf)

Uzasadnienie do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka” (.pdf)

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (.pdf)

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (.docx)

Ankieta w ramach konsultacji społecznych planu miejscowego (.pdf)

Ankieta w ramach konsultacji społecznych planu miejscowego (.docx)

tekst zm_Szafranówka-2024-do uzgodnień (.pdf)