Przejdź do stopki

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025

Treść

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) informuje o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminach składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica.

Zarządzenie Nr 0050.OW.9.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica

Plik pdf

Plik Word

Kryteria rekrutacji:

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (art. 131 ust.1 ustawy Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta i Gminy Szczawnica mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, nadal są wolne miejsca w oddziałach.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w publicznej szkole podstawowej będą brane pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica.

https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1307239,uchwala-nr-xxxiii2392017-w-sprawie-kryteriow-rekrutacji-na-drugim-etapie-postepowania-rekrutacyjnego.html

Zarządzenie Nr 0050.OW.10.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica

Plik pdf

Plik Word

Kryteria rekrutacji:

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będą brane kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w  Uchwale Nr XXXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szczawnica.

https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1307234,uchwala-nr-xxxiii2382017-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-kryteriow-rekrutacji-do-klas-i-szkol-podstawowy.html