Przejdź do stopki

Ogłoszenie - przetarg

Treść

Szczawnica,  21 lutego  2024 r.      

Znak: RIOŚ.6845.12.2024.JP

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę  na okres 3 lat   nieruchomości stanowiącej część działki ewid. nr  1467/10 o powierzchni  0.0630 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi  50 000,00 zł / pięćdziesiąt tysięcy  złotych / + Vat

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103- sala posiedzeń.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

1.  uiszczenie wadium  w kwocie  10 000,00 zł / słownie dziesięć tysięcy złotych/, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA ul. Park Dolny 17 Nr  54 1020 2892 0000 5102 0825 8693 do dnia 18 marca 2024 r.

Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy okazać Komisji Przetargowej, a w 

przypadku osoby prawnej dowód wpłaty wadium oraz stosowne dokumenty rejestracyjne.

2.  nie zaleganie z opłatami lub innymi należnościami wobec Miasta i Gminy Szczawnica,

potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica lub oświadczeniem.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników  zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem umowy i zasadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.1826222-03.