Przejdź do stopki

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Treść

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami ), art. 67 ust.1 pkt 4  ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2023r. poz. 1688) oraz Uchwał Rady Gminy Miejskiej w Szczawnicy:

  • Nr LXIV/467/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jarmuta”,
  • Nr LXIV/468/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica 4”,
  • Nr LXIV/469/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica 3”,
  • Nr LXIV/470/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 3”,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 9 kwietnia  2024 r. do 30 kwietnia  2024 r. projektów:

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jarmuta” obejmującej zmiany w części tekstowej planu dla terenów oznaczonych w obowiązującym mpzp  symbolem 1.U wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica 4” dla 8 terenów zlokalizowanych
    w mieście Szczawnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica 3” dla terenu istniejących usług oświaty w Szczawnicy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 3” dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Pod Homolami, w bliskim sąsiedztwie rezerwatu „Wąwóz Homole” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu: www.szczawnica.pl. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu
17 kwietnia 2024r. o  godzinie 15.30, na Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) oraz art. 18 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023r., poz. 1094 ze zmianami) mogą składać uwagi do wyłożonych do wglądu publicznego dokumentów, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę autora, adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, a także dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu, przedmiot uwagi, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości  objętej uwagą.  Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica, na piśmie lub drogą elektroniczną: na adres:
miasto@szczawnca.pl, z wykorzystaniem formularza dołączonego do ogłoszenia zamieszczonego w BIP-ie.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica za pomocą e-mail: iod@szczawnica.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.