Przejdź do stopki

24 czerwca 2024 roku - IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

Treść

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

że w dniu 24 czerwca 2024 r., o godz. 1600, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od III zwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od III zwyczajnej sesji.
 6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za 2023 rok”.

a) przedstawienie Raportu,

b) debata (stanowiska stałych komisji Rady),

c) głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy  Szczawnica – podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2023”, „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2023 rok” oraz podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
 1. przedstawienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za 2023 rok”,
 2. przedstawienie „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2023 rok”,  
 3. przedstawienie „Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Szczawnica stan na 31 grudnia 2023 roku”,   
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2023,  
 5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta  i Gminy Szczawnica za rok 2023,  
 6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,
 7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,
 8. dyskusja o wykonaniu budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (stanowiska stałych komisji Rady),
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2023.
 10. głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2023 – podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 3”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica 3”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jarmuta”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/413/2023 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr III/7/2024 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Szczawnicy.
 7. Podjęcie uchwały przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Szczawnicy nr LXXIV/543/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla obszaru Jaworki 2, przyjętego Uchwałą NR LV/408/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
    (-) Urszula Korus