Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE.

Treść

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), art. 1 pkt 17 lit.h ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Szczawnicy  : 

  • Nr LXXI/515/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 4”.
  • Nr LXXII/528/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 5”.

 

Zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 4” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 5” wraz z uzasadnieniem, informując równocześnie, iż  RDOŚ w Krakowie oraz PPIS w Nowym Targu wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia dla ww. projektu planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zawiadamiam iż od dnia 16 lipca 2024 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne, które trwać będą do dnia 12 sierpnia 2024 roku. W ramach konsultacji w dniu  30 lipca 2024 r. o godzinie 15.45 na Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica odbędzie się dyskusja publiczna, w ramach której zaprezentowane zostaną projekty  ww. mpzp. W  ramach konsultacji społecznych na stronie internetowej pod adresem: https://szczawnica.pl/pl/4922/0/konsultacje-spoleczne-ankiety.html zamieszczono ankiety do ww. mpzp.

Projekty w/w planów wraz z uzasadnieniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko dla mpzp „Jaworki 4”  dostępne będą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu: www.szczawnica.pl

Ponadto na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu planu, „Jaworki 4” w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP-ie, oprócz ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla  projektu mpzp „Jaworki 4”, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów

 

Zainteresowani, zgodnie z art. 8g wprowadzonym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na mocy art. 1pkt 10 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688), mogą składać uwagi do projektów planów, w terminie do dnia 13 sierpnia 2024r.  Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Szczawnica, 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:
miasto@szczawnica.pl z wykorzystaniem formularza dołączonego do ogłoszenia zamieszczonego BIP-ie. Składający uwagę  podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, dodatkowe dane do kontaktu takie jak: adres do korespondencji lub numer telefonu, a także informację czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica za pomocą e-mail: iod@szczawnica.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.