Przejdź do stopki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Treść

Pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie  stypendium szkolnego o charakterze socjalnym WNIOSEK.DOC (94.00 Kb), który powinien zawierać w szczególności:
1.     Imię i nazwisko ucznia i jego rodziców.
2.     Miejsce zamieszkania ucznia.
3.     Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli jednak o przyznanie stypendium szkolnego ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, zamiast zaświadczenie o wysokości dochodów przedkłada zaświadczenie o korzystaniu  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
4.    Pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

Opłaty:
bezpłatnie

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15.09. danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15.10 danego roku szkolnego.  W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony także po upływie tego terminu.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miasta Szczawnica -  Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty
Nr pokoju: 17
Nr telefonu: (018) 262 22 03 wew. 37

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek,  piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta  Szczawnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
na podstawie art. 90 d ust.1 i 5 oraz ust. 7 – 11, art. 90 m, art. 90 n ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXVI/162/2005 Rady Miasta Szczawnica z dnia  31.03.2005 r. w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uwagi:
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Opracował: Inspektor Anna Hurkała          
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda                                                            
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.