Przejdź do stopki

12/2005

Treść

Zarządzenie Nr OW/12/05
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Miasta Szczawnica na rok 2005


        Na podstawie art.11, art.13, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVI/160/2005 Rady Miasta Szczawnica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam, co następuje:


§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2005.


§ 2

Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmuje następujące obszary współpracy:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (np. organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i historycznych, spektakli teatralnych, itp.
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 4.000,00 zł.

Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar współpracy dotyczący „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” jest Zespół Rozwoju Lokalnego.

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 1. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 2. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych.
 3. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych
 4. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów i współpracy  międzynarodowej
Na zadania określone w punktach a-d przeznaczono kwotę w wysokości 11.600,00 zł.

Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar współpracy dotyczący „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” jest Zespół Rozwoju Lokalnego.

 1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności
 1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów i współpracy  międzynarodowej
Na zadania określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł.

Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar współpracy dotyczący „Współpracy z miastami partnerskimi” jest Zespół Rozwoju Lokalnego.


§ 3.

Zasady przyznawania dotacji.
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 1. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
 1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
 2.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 4. Podmioty wybrane w drodze konkursu przyjmują do realizacji zadanie publiczne,  w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 71 ust. 2 ustawy  o finansach publicznych a Burmistrz Miasta Szczawnica zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.
 5. 6.  Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczawnica jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

Umowa określa szczegółowo zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

2. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, Miasto Szczawnica, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji


§ 4.

Termin realizacji zadań.

Termin realizacji zadań wymienionych w §2 obejmuje okres od dnia 01 czerwca 2005 roku  do dnia 30 listopada 2005 roku.


§ 5.

Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 23 maja 2005 r. oferty na dzienniku podawczym w Sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 lub przesłanie oferty na w/w adres korespondencyjny (liczy się data wpływu) z dopiskiem „KONKURS OFERT”
 

§ 6.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczawnica
 2. W skład Komisji wchodzi trzech radnych i dwóch pracowników urzędu.
 3. Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości.
 4. W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych w roli obserwatorów.
 5. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z zadaniami określonymi w §2 niniejszego zarządzenia, ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
1. merytorycznymi:
 • atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
 • ilość osób objętych realizacją zadania
2. finansowymi:
 • budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
 • źródła finansowania,
 • odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania
3. organizacyjnymi:
 • rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
 • posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje ,zasoby kadrowe, rzeczowe,
 • dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
 • dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
 1. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Szczawnica propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
 2. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Szczawnica w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
 3. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Szczawnica w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.


§ 7.

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2005 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

 1. Niniejsze zarządzenie zamieszczone zostanie w „Gazecie Wyborczej”, Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej miasta Szczawnica: www.szczawnica.pl a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, ul Szalaya 103
 2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 18 listopada 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

Formularze są również dostępne w Zespole Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 103,  pok.14 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl


§8

Miasto Szczawnica udzieliło w 2004 r. wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych w następujących kwotach:
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6.500,00 zł
 • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 14.200,00 zł
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2.000,00 zł

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.