Przejdź do stopki

66/2005

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW - 66/2005
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 05 grudnia 2005 r.

w sprawie: powołania Rady Sportu oraz ustalenia zasad powoływania jej członków, a także ustalenia regulaminu jej działania.

 
Na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1.

Powołuje się Radę Sportu w Mieście Szczawnica zwaną dalej „Radą Sportu” jako zespóło charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.


§ 2.

Do zadań Rady Sportu należy:
 1. opiniowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
 • strategii rozwoju Miasta Szczawnica w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • projektu budżetu Miasta Szczawnica w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
 • projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • programów bazy sportowej na terenie Miasta Szczawnica,
 • planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje i instytucje na terenie Miasta Szczawnica, dofinansowywanych z budżetu miasta,
 1. diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania,
 2. współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta Szczawnica,

§ 3.
 1. W Radzie Sportu uczestniczą przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
 2. Rada Sportu składa się z:
 1. członków powołanych spośród osób zgłoszonych przez statutowe organy klubów sportowych, działających na terenie Miasta Szczawnica, nie więcej niż 2 przedstawicieli z jednego klubu,
 2. nauczycieli wychowania fizycznego zgłoszonych przez Dyrektorów placówek oświatowych /Dyrektorów Szkół Podstawowych, Dyrektora Gimnazjum Publicznego oraz Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego/ działających na terenie miasta Szczawnica
 3. Dyrektorzy delegują do Rady Sportu nie więcej niż 2 przedstawicieli z danej placówki oświatowej.
 4. 1 członka /spośród składu Komisji/ wskazanego przez Przewodniczącego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miasta Szczawnica,
 5. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy,
 1. Imienny skład Rady Sportu ustali Burmistrz Miasta Szczawnica w drodze zarządzenia stosownie do postanowień ust. 1 i 2.
§ 4.
 1. Członkowie Rady Sportu powoływani są na okres 3-letniej kadencji.
 2. W ciągu kadencji Burmistrz Miasta Szczawnica może dokonywać zmian w składzie Rady Sportu.
 3. Podmiot delegujący przedstawiciela do Rady Sportu może w uzasadnionych przypadkach zgłaszać konieczność dokonania zmiany przedstawiciela. W takiej sytuacji podmiot delegujący winien niezwłocznie zawiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Szczawnicao zaistniałym fakcie.
 4. Zmiany w składzie Rady Sportu lub odwołania Rady dokonuje się w tym samym trybie, co powołanie.

§ 5.
 1. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Burmistrz Miasta Szczawnica niezwłocznie po ustaleniu składu Rady.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Sportu wybiera ze swojego składu:
 1. Przewodniczącego,
 2. Zastępcę Przewodniczącego,
 3. Sekretarza,
 1. Wybór osób na funkcje określone w ust. 2 następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Sportu w głosowaniu jawnym.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Sportu ustala terminarz i roczny plan pracy.

§ 6.

Członkowie Rady Sportu swoje funkcje sprawują społecznie.
Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie ani też rekompensata za utracone zarobki.


§ 7.

Ustala się „Regulamin działania Rady Sportu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 8.

Za wykonanie niniejszego zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Zespół Rozwoju Lokalnego.


§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OW – 66/2005
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 05 grudnia 2005 roku
 
REGULAMIN DZIAŁANIA RADY SPORTU

 
§ 1.

Regulamin działania Rady Sportu określa tryb jej pracy oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć.


§ 2.
 1. Rada Sportu zwana w dalszej części Regulaminu ,,Radą Sportu” jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportuw Mieście Szczawnica i składa się z:
 1. Przewodniczącego,
 2. Zastępcy Przewodniczącego,
 3. Sekretarza,
 4. Członków
 1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Burmistrz Miasta Szczawnica w terminie niezwłocznympo ustaleniu składu Rady Sportu.
 4. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej raz w kwartale.

§ 3.
 1. 1. Przewodniczący lub ,z jego upoważnienia, Zastępca Przewodniczącego zobowiązany jestzwołać posiedzenia Rady Sportu na wniosek:
 1. Burmistrza Miasta Szczawnica,
 2. członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu.
 1. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego Zastępcy Przewodniczącego, posiedzenie Rady Sportu zwołuje Burmistrz i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady Sportu.

§ 4.
 1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na co najmniej7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.
 3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
 
§ 5.

Obrady posiedzenia są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady Sportu, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca, albo w przypadku określonym w § 3 ust. 2 wskazany przez Burmistrza członek Rady Sportu.


§ 6.
 1. Obrady Rady Sportu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 3 ust. 2 wskazany przez Burmistrza członek.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu prowadzi Burmistrz Miasta Szczawnica do czasu wyboru Przewodniczącego.
 3. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad. Porządek obrad oraz zakres opracowań do opiniowanego lub omawianego tematu ustala Przewodniczący Rady Sportu.
 4. Przewodniczący obrad może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów.
 5. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby,w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz stowarzyszeń społeczno-zawodowych.
 6. W posiedzeniach Rady Sportu może brać udział Burmistrz Miasta Szczawnica.
 7. W roli obserwatora może uczestniczyć w pracach Rady Sportu przedstawiciel ZespołuRozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Szczawnica.

§ 7.
 1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 8.
 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący obrad, na których uchwała została podjęta.
 3. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.
 4. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczeniaw protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.
 5. Uchwały podjęte przez Radę Sportu przedkładane są Burmistrzowi Miasta Szczawnica oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miasta Szczawnica za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Sportu.

§ 9.

Oprócz uchwał wymienionych w § 8 Rada Sportu może podejmować inne uchwały i postanowienia, w szczególności o charakterze proceduralnym odnotowane w treści protokołu.


§ 10.
 1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół.
 2. Protokół sporządza Sekretarz, a podpisuje się pod nim osoba przewodnicząca obradom i Sekretarz.
 3. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
 4. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.
 
§ 11.
 1. Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Burmistrz Miasta Szczawnica.
 2. Obsługa obejmuje:
 1. zawiadomienie o posiedzeniu Rady Sportu na 7 dni przed posiedzeniem,
 2. przygotowanie materiałów dla wybranych tematów, będących przedmiotem opinii,
 3. umożliwienie zapoznania się z materiałami członkom Rady Sportu co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem,
 4. przechowywanie dokumentacji Rady Sportu,
 5. inne czynności stosownie do potrzeb związanych z pracą Rady Sportu