Przejdź do stopki

2/2006

Treść


ZARZĄDZENIEOWNr. 2/06
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 2 stycznia 2006 r 
 
w sprawie : powołania Pełnomocnikads.profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom.

 
 
Na podstawieart.4 ust. 2ustawy z dnia26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniualkoholizmowi/Dz.U.02.147 poz.1231z poz. zmianami/ orazart.10 ust. 5ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii/Dz.U.nr.179 poz.1485 z 2005 r/
 
zarządza się , co następuje:

 
§ 1.

W miejsce Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowychpowołuję PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKII PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM
 

§ 2.
 
Na Pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom  p o w o ł u j ę  z dniem 1 stycznia 2006 r. Panią mgr Małgorzatę Dziubińską -Błażusiak - Głównego Specjalistę w Urzędzie Miasta.
 

§ 3.
 
WykonanieZarządzeniazlecam inspektorowi ds. kadrw ReferacieOrganizacyjno-Administracyjnymw Urzędzie Miasta.

 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 
 
 
Burmistrz Miasta
 /-/ Roman Trojnarski