Przejdź do stopki

3/2006

Treść


ZARZĄDZENIE OW  Nr. 3/06
BURMISTRZA MIASTA   SZCZAWNICA
z dnia 2 stycznia   2006 r
 
w sprawie : zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczawnica

Na podstawie  art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /DZ.U. z 2001 nr.142 poz1591 z późniejszymi zmianami -
 
zarządzam  co następuje :

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczawnica stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr.6/OW/05 z dnia 10 marca 2005 r wprowadza się następujące zmiany :

  1. §8 pkt 8d otrzymuje brzmienie:
d/Pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom ( PPiPU)

§ 2.

  1. W §36 rozdział VI pkt 1 dodaje się punkt 18 o treści:
prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów młodocianych w  ramach przygotowania zawodowego .
 
  1. W  §41 rozdział XI –w związku z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani /Dz.U.Nr.179 poz.1485 z 2005 r / skreśla się słowo „Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i wpisuje się ‘’ Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom „ oraz dopisuje się punkty do zadań Pełnomocnika treści jak niżej ;
pkt.8. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniom .
pkt.9. udzielanie rodzinom w których wysterują problemy  narkomani, pomocy psychospołecznej i prawnej ,

pkt.10. prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
a w szczególności dla dzieci i młodzieży  w tym prowadzenie zajęc sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,

pkt.11. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych pozarządowych osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

pkt.12. przygotowywanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 3.

Wykonanie   Zarządzenia   zlecam    inspektorowi  ds. kadr  w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym w Urzędzie Miasta.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   podpisania.