Przejdź do stopki

7/2006

Treść

Zarządzenie Nr OW/7/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 27 marca 2006  r
 
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym Miasta Szczawnica na rok 2006
 
 
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2004  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje:

§  1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na rok 2005  zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta  Nr OW-6/06 z dnia 27 marca 2006 r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006  – zgodnie z załącznikami nr 1 -  3 niniejszego Zarządzenia

 
§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia BM
Nr OW-7/06 z 27.03.2006 r

JEDNOSTKA BUDŻETOWA
URZĄD MIASTA
DOCHODY

 

Dział

Rozdział

Par.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

852


85212


2010

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

95.550
-
-
95.550
-
-
-
95.550

854


854152030

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

7.725
7.725

7.725
 
     

O g ó ł e m :

7.725

95.550

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM
Nr OW-7/06 z 27.03.2006 r

JEDNOSTKA BUDŻETOWA
URZĄD MIASTA
DOCHODY

 

Dział

Rozdział

Par.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

600

60016

4270
4300

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

100
100

100

100
100

100

630

63003

4170
4300

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych

3.900
3.900

3.900

3.900
3.900

3.900

754

75412

4170
4210
43006060

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13.110
13.110

3.600
9.510

13.110
13.110

9.510
3.600

851

85154

3020
4010
4170
4210

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia

1.300

1.300
300
1.000

1.300

1.300
1.000
300

854

85415

3240

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów

7.725

7.725
7.725
 

900

90015
90095

4170
4260
4300
4260
4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Zakup energii
Zakup usług pozostałych

5.500

3.500
2.000
1.500
2.000
2.000

5.500

3.500
3.500
2.000
2.000
     

O g ó ł e m :

31.635

23.910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia BM
Nr OW-7/06 z 27.03.2006 r

JEDNOSTKA BUDŻETOWA
URZĄD MIASTA
DOCHODY

 

Dział

 

Rozdział

 

Par.

 

Treść

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

 

852

 

 

85212

 

 

 

 

 

85295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

 

4170

4300

 Pomoc Społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

 

Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

 

3.000

 

 

 

 

 

 

3.000

3.000

 

98.550

 

 

 

95.550

95.550

 

3.000

 

3.000

 

 

 

                                           O g ó ł e m :

3.000

98.550