Przejdź do stopki

10/2006

Treść

Zarządzenie  Nr  OW – 10/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  28 kwietnia  2006 r.

 
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006
 
 
            Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2004  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :
 
 
§  1
 
Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2006 w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik  Nr 1
do Zarządzenia BM  Nr OW- 10/06
z dnia 28 kwietnia 2006 r

WYDATKI

Dział

 

Rozdział

 

Treść

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

710

 

 

 

 

750

 

 

 

 

754

 

 

 

 

 

 

 

 

758

 

71004

 

 

 

 

75023

 

 

 

 

 

75412

 

 

 

75414

 

 

 

75818

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

z tego: wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne

 

Administracja Publiczna

Urzędy Gmin

z tego: wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

z tego: wydatki bieżące

z tego: wydatki majątkowe

 

Obrona Cywilna

z tego: wydatki bieżące

 

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

z tego: wydatki bieżące

w tym: rezerwa celowa

3.200

3.200

3.200

3.200

 

24.600

24.600

24.600

24.600

 

5.660

 

5.555

 

5.555

 

105

105

3.200

3.200

3.200

 

 

 

 

 

 

 

5.660

 

5.555

5.555

 

 

105

105

 

24.600

24.600

24.600

24.600

 

 

O g ó ł e m :

33.460

33.460