Przejdź do stopki

11/2006

Treść

Zarządzenie  Nr  OW – 11/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 28 kwietnia 2006  r

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym Miasta Szczawnica na rok 2006

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2  i ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2004  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :


§  1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na rok 2006 zgodnie Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr XLI/251/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006 oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr OW-10/06 z dnia
28 kwietnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006  – zgodnie z załącznikami nr 1 – 3  niniejszego Zarządzenia
 

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia BM
Nr  OW-11/06 z  28.03.2006 r


 
JEDNOSTKA  BUDŻETOWA - URZĄD MIASTA

DOCHODY

                      

 

Dział

 

Rozdział

 

Par.

 

Treść

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

600

 

60078

 

 

6330

Transport i łączność

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

50.000

50.000

 

 

50.000

 

758

 

75801

 

 

2920

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

57.628

57.628

57.628

 

 

 

 

        O g ó ł e m :

107.628


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM
Nr  OW-11/06 z  28.03.2006 r

 

 

  JEDNOSTKA  BUDŻETOWA

URZĄD MIASTA

WYDATKI

 

 

Dział

 

Rozdział

 

Par.

 

Treść

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

600

 

60078

 

 

 

 

6050

Transport i łączność

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

50.000

 

50.000

 

710

 

71004

 

 

4170

4300

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

 

3.200

750

 

75023

 

 

4040

4110

4120

Administracja Publiczna
Urzędy Gmin

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

24.600

24.600

20.000

3.700

900

 

754

 

 

75412

 

 

 

 

75414

 

 

 

4210

6060

 

 

 

4300

4410

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

Obrona cywilna

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

5.660

 

5.555

 

 

5.555

 

105

 

105

5.660

 

5.555

5.555

 

 

 

105

105

758

 

75818

 

 

4810

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

 

24.600

24.600

24.600

900

 

 

90017

 

 

 

6210

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000

 

50.000

 

 

 

50.000

 

 

 

 

                                 O g ó ł e m :

133.460

33.460

 

Załącznik Nr 3do Zarządzenia BM
Nr  OW-11/06 z  28.03.2006 r

 

 

 

 JEDNOSTKA  BUDŻETOWA
GIMNAZJUM WYDATKI

 

 

 

Dział

 

Rozdział

 

Par.

 

Treść

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

 

801

 

 

80110

 

 

 

 

 

 

 

6050

 

Oświata i wychowanie

Gimnazja

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

7.628

7.628

 

7.628

 

 

 

 

                                           O g ó ł e m :

7.628