Przejdź do stopki

12/2006

Treść

Zarządzenie Nr OW – 12/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 15 maja 2006 roku

 
w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Szczawnica w roku 2006
 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Nr XL/241/2006 Rady Miasta Szczawnica z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta Szczawnica z a r z ą d z a co następuje:


§ 1.
  1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadań publicznych w roku 2006 z budżetu Miasta Szczawnica, Burmistrz Miasta postanowił udzielić dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust.2.
  2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonych dotacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Środki na realizację zarządzenia znajdują się w budżecie Miasta Szczawnica w następujących rozdziałach: 92195 – pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 80113 – dowożenie uczniów do szkół.


§ 3.

Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem, a Organizacją.


§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Szczawnica.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OW – 12/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 15 maja 2006 r.

 
Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Miasta Szczawnica w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2006:

L.p.
 
Nazwa organizacji pozarządowej/ jednostki organizacyjnej/podmiotu
 
Tytuł zadania
Kwota dofinansowania
1.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
„Organizacja obchodów 20-lecia istnienia Klubu Twórczego TPSP w Szczawnicy”
3.500,00 zł
2.
Zarząd Główny Związku Podhalan
„Trzeci Górski Festyn Rodzinny”
2.500,00 zł
3.
Klub Sportowy JARMUTA
„Zagospodarowanie terenu przez Klub Sportowy JARMUTA Szczawnica pod działalność rekreacyjno-sportową na terenie miasta Szczawnica zlokalizowanego w „Malinowie” – montaż siatek maskujących za bramkami piłkarskimi oraz wykończenie pomieszczeń szatni piłkarskiej obejmujących szatnie poszczególnych zespołów oraz pomieszczenie sędziowskie i magazyn sprzętu”.
9.000,00 zł
4.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy
„Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Szczawnica poprzez ich udział w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia, oraz transport i opieka nad uczniami w czasie przewozu do placówek edukacyjnych”
20.000,00 zł
 
 
RAZEM: 
 
 
 
 
 
 35.000,00 zł