Przejdź do stopki

13/2006

Treść

Zarządzenie  Nr  OW – 13/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  25 maja 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

            Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2004  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :

§  1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2006 w zakresie dochodów i  wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

§  2

Dochody i wydatki budżetowe po zmianach  wynoszą: 15.207.218   zł


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik  Nr 1
do Zarządzenia BM  Nr OW- 13/06
z dnia 25 maja 2006 r


DOCHODY

 

 

Dział

 

 

Treść

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

1

2

3

4

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

Gospodarka mieszkaniowa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

 

67.000

 

 

 

 

7.000

 

 

60.000

 

15.770

 

15.770

 

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

24.182

 

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

4.000

 

20.182

 

 

                                                         O G Ó Ł E M :

106.952


Załącznik  Nr 2
do Zarządzenia BM  Nr OW- 13/06
z dnia 25maja 2006 r

WYDATKI

 

Dział

 

Rozdział

 

Treść

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

600

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

758

 

 

 

 

801

 

 

 

 

852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

 

 

 

 

 

921

 

 

 

 

 

926

 

60016

 

 

60078

 

 

 

70095

 

 

 

 

75818

 

 

 

 

80113

 

 

 

 

85215

 

 

85219

 

 

 

85295

 

 

85415

 

 

85495

 

 

 

 

92195

 

 

 

 

92605

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

z tego: wydatki majątkowe

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

z tego: wydatki majątkowe

 

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

z tego: wydatki bieżące

z tego: wydatki majątkowe

 

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

z tego: wydatki bieżące

w tym: rezerwa ogólna

 

Oświata i wychowanie

Dowożenie uczniów do szkół

z tego: wydatki bieżące

w tym: dotacje

 

Pomoc Społeczna

Dodatki mieszkaniowe

z tego: wydatki bieżące

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

z tego: wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenie i pochodne

 

Pozostała działalność

z tego: wydatki bieżące

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

z tego: wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

z tego: wydatki bieżące

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

z tego: wydatki bieżące

w tym: dotacje

 

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

z tego: wydatki bieżące

w tym: dotacje

58.667

 

 

 

58.667

58.667

 

67.000

67.000

7.000

60.000

 

 

 

 

 

 

20.000

20.000

20.000

20.000

 

35.770

 

 

 

29.000

29.000

29.000

 

6.770

6.770

 

24.182

20.182

20.182

 

4.000

4.000

 

6.000

 

6.000

6.000

6.000

 

9.000

 

9.000

9.000

9.000

58.667

58.667

58.667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.000

35.000

35.000

35.000

 

 

 

 

 

 

20.000

10.000

10.000

 

 

 

 

 

10.000

10.000

 

 

                                        O g ó ł e m :

220.619

113.667