Przejdź do stopki

14/2005

Treść

Zarządzenie Nr OW – 14/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 25 maja 2006 r
 
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym Miasta Szczawnica na rok 2006
 
 
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2004 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :
 

§ 1
 
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na rok 2006 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr OW-13/06 z dnia 25 maja 2006 r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006 – zgodnie z załącznikami nr 1 - 3 niniejszego Zarządzenia
 

§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia BM
Nr OW-14/06 z 25.05.2006 r
 
 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
URZĄD MIASTA
DOCHODY
                      

 
Dział
 
Rozdział
 
Par.
 
Treść
 
Zwiększenia
 
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
6
700
 
70095
 
 
2010
 
 
 
6310
 
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
67.000
67.000
 
 
 
7.000
 
 
 
60.000
 
852
 
85219
 
 
 
85295
 
 
2030
 
 
 
2030
Pomoc Społeczna
Ośrodki Pomocy Społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
 
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
15.770
9.000
 
9.000
 
6.770
 
6.770
 
854
 
 
 
85413
 
 
 
85495
 
 
2030
 
 
 
2010
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dowożenie uczniów do szkół
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
 
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
24.182
24.182
 
20.182
 
4.000
 
 
 
4.000
 
 
 
 
 O g ó ł e m :
106.952
 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM
Nr OW-14/06 z 25.05.2006 r
 
 
 JEDNOSTKA BUDŻETOWA
URZĄD MIASTA

WYDATKI
 

 
Dział
 
Rozdział
 
Par.
 
Treść
 
Zwiększenia
 
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
6
600
 
60016
 
 
 
60078
 
 
 
 
6050
 
 
 
6050
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
58.667
 
 
 
 
58.667
 
58.667
58.667
58.667
 
58.667
700
 
70095
 
 
4300
6050
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
67.000
67.000
7.000
 
60.000
 
758
 
75818
 
 
4810
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
 
35.000
35.000
35.000
801
 
80113
 
 
2820
Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
20.000
20.000
 
 
20.000
 
854
 
85415
 
 
85495
 
 
3240
 
 
4300
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
 
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
24.182
20.182
20.182
 
4.000
4.000
 
921
 
 
92195
 
 
 
2820
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
6.000
 
6.000
 
 
6.000
 
926
 
92605
 
 
 
2820
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
9.000
 
9.000
 
 
9.000
 
 
 
 
                     O g ó ł e m :
184.849
93.667

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia BM
Nr OW-14/06 z 25.05.2006  
 
    JEDNOSTKA BUDŻETOWA
 MOPS
 
WYDATKI

 
Dział
 
Rozdział
 
Par.
 
Treść
 
Zwiększenia
 
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
6
 
852
 
 
85215
 
 
85219
 
 
 
 
85295
 
 
 
3110
 
 
4010
4110
4120
 
 
4300
 
 
Pomoc Społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
 
Ośrodki Pomocy Społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
 
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
 
35.770
 
 
 
29.000
24.950
3.480
570
 
6.770
6.770
 
20.000
10.000
10.000
 
 
 
 
 
 
10.000
10.000
 
 
 
                     O g ó ł e m :
35.770
20.000