Przejdź do stopki

15/2006

Treść

Zarządzenie Nr OW-15/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Szczawnica na rok 2006.

 
Na podstawie art.11, art.13, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie Uchwały Nr XL/241/2006 Rady Miasta Szczawnica z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z a r z ą d z a m, co następuje:


§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2006.

 

§ 2

Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmuje następujący obszar współpracy:

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności
a) Współdziałanie w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Na zadanie określone w pkt. a, przeznaczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł.

Merytorycznie za obszar współpracy dotyczący „Porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności” odpowiedzialny jest Pełnomocnik d/s Informacji Niejawnych.
 

§ 3

Zasady przyznawania dotacji.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 1. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
 1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 1. Podmioty wybrane w drodze konkursu przyjmują do realizacji zadanie publiczne,  w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a Burmistrz Miasta Szczawnica zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.
 2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczawnica jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

Umowa określa szczegółowo zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

 1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 2. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Szczawnica, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji

§ 4

Termin realizacji zadań.

Termin realizacji zadania wymienionego w §2 obejmuje okres od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 30 listopada 2006 roku.


§ 5

Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 10 lipca 2006 r. oferty na dzienniku podawczym w Sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 lub przesłanie oferty na w/w adres korespondencyjny (liczy się data wpływu) z dopiskiem „KONKURS OFERT”
 

§ 6

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczawnica
 2. W skład Komisji wchodzi trzech radnych i dwóch pracowników urzędu.
 3. Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości.
 4. W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych w roli obserwatorów.
 5. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z zadaniami określonymi w §2 niniejszego zarządzenia, ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
 1. merytorycznymi
 • atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
 • ilość osób objętych realizacją zadania
         2. finansowymi:
 • budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
 • źródła finansowania,
 • odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania
 1. organizacyjnymi:
 • rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
 • posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje ,zasoby kadrowe, rzeczowe,
 • dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
 • dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
 1. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Szczawnica propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
 2. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Szczawnica w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
 3. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Szczawnica w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

§ 7

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w roku 2006 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 1. Niniejsze zarządzenie zamieszczone zostanie w lokalnej gazecie „Z Doliny Grajcarka”, Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej miasta Szczawnica: www.szczawnica.pl a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, ul Szalaya 103
 2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/.
Formularze są również dostępne w Zespole Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 103, pok.14 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl

 
§ 8

Miasto Szczawnica udzieliło w 2005 r. wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego w zakresie obszaru „Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności”  w kwocie 2.000,00 zł


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.