Przejdź do stopki

24/2006

Treść

Zarządzenie Nr OW – 24/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 19 lipca 2006 roku


w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Szczawnica w roku 2006 w zakresie obszaru współpracy „Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności”.


 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Nr XL/241/2006 Rady Miasta Szczawnica z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta Szczawnica  z a r z ą d z a  co następuje:


§ 1.
  1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadań publicznych w roku 2006 z budżetu Miasta Szczawnica w zakresie obszaru współpracy „Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności”, Burmistrz Miasta postanowił udzielić dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego, o którym mowa w ust.2.
  2. Dotacja w wysokości 2.000,00 zł udzielona została Ochotniczej Straży Pożarnej  w Szczawnicy na realizację zadania pn. „Ćwiczenia pożarnicze – Szczawnica 2006”.

§ 2.

Środki na realizację zarządzenia znajdują się w budżecie Miasta Szczawnica w następującym rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna /§ 2820/.


§ 3.

Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem, a Organizacją.


§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Szczawnica.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.