Przejdź do stopki

33/2006

Treść

Zarządzenie nr OW/33/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 12.09.2006r.

 
 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
Na podstawie art. 7 ust 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 z póź. zm)Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje:

§1

    Określa wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - jako załącznik do zarządzenia.

§2

Przedsiębiorcy posiadający dotychczas wydane zezwolenie na świadczenie usług określonych w §1niniejszego zarządzenia winni dostosować realizację usług do ustalonych wymagań /pod rygorem cofnięcia zezwolenia/

§3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczawnica  oraz na stronie internetowej.
 
 
Załącznik Do Zarządzenia Nr OW/33/06
Burmistrza Miasta Szczawnica 
z dnia 12.09.2006 r.
Rozdział I

    Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Szczawnica

    Przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie są zobowiązani do przedstawienia wniosków opracowanych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008z póź. zm), który powinien zawierać:
1.    Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2.    Określić podmiot i obszar działalności. (Wskazać rodzaj usuwanych zanieczyszczeń komunalnych, w sposób jasny i szczegółowy określić obszar działalności, można przedstawić w formie graficznej).
3.    Określić środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem:
a)    Posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomościom odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
b)    Pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu; powinny być przystosowane do pracy o działaniu w zakresie gospodarki odpadowej,
c)    Baza transportu i sprzętu przedsiębiorcy powinna spełniać obowiązujące normy techniczne i warunki higieniczno- sanitarne, powinna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich,
d)    Zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczenia usług /także w przypadku awarii/,
e)    Samochody przewożące odpady stałe komunalne powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem środowiska: pokrycie w formie siatek lub plandek. Nie można przewozić odpadów z otwartym nadwoziem. Przepis ten nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych. Poza tym z samochodów nie mogą wyciekać żadne substancje.
f)    Transportowanie nieczystości ciekłych pojazdami samochodowymi dopuszczane jest wyłącznie w hermetycznie zamkniętych zbiornikach, napełnianych i opróżnianych mechanicznie, pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617)
g)    Stan techniczny pojazdów do zbierania odpadów komunalnych musi zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.
h)    Pojazdy powinny być utrzymane w czystości, po zakończonym dniu pracy zdezynfekowane.
i)    Pojazdy powinny być oznakowane w sposób umożliwiający skontaktowanie się z przedsiębiorcą świadczącym usługi.
4.    Opisać technologie stosowane lub przewidziane do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:
a)    Określić, w jaki sposób zostaną zagospodarowane pozyskane odpady.
b)    Wskazać możliwości przetwarzania i zagospodarowania odpadów już u źródła ich powstania.
c)    Określenie miejsca (przedstawić dokument upoważniający do jego użytkowania) i warunków magazynowania odpadów lub ich przetwarzania
d)    Środki i sposoby dezynfekowania pojazdów i urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości.                                                                     
5.    Określić termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;
Zezwolenie wydane może być na okres nie dłuższy niż 10 lat.
6.    Określić rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
7.    Wskazać sposoby realizacji obowiązków ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania;
a)    Ograniczenie odpadów u źródła powstawania poprzez:
- selektywna zbiórkę,
- kompostowanie,
- rolnicze oraz do pielęgnacji zieleni, wykorzystanie kompostu.
b) Przedstawić metody postępowania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji  
8.    Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. Przedstawić umowę.
9.    Udokumentować brak zaległości podatkowych i zaległości płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
Ponadto przedsiębiorca zobligowany jest do:
1) Dostarczenia właścicielom nieruchomości oraz najemcom urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów; dostosowane do ilości produkowanych przez właściciela nieruchomości odpadów.
2) Odbioru odpadów zgodnie z Regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Szczawnica.
3) Posiadania sprzętu informatycznego pozwalającego na prowadzenie ewidencji podpisanych umów i obowiązków wywiązywania się z nich.
4) Posiadania umowy umożliwiającej przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia.
5) W terminie 15- stego każdego miesiąca zobowiązuje się przedsiębiorcę do przekazania informacji o umowach podpisanych i rozwiązanych z właścicielami nieruchomości na terenie miasta Szczawnica.
6) Posiadania aktualnego zezwolenie na transport odpadów- nie dotyczy to ścieków w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska oraz odchodów zwierząt, obornika, gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu.
7) Opłaty pobierane przez przedsiębiorące nie mogą przekroczyć stawek opłat wynikających z uchwały Rady Miasta Szczawnica.

Rozdział II
Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

I.    Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
1.    Zezwolenie na prowadzenie działalności określonej w Rozdziałe II pkt I może być wydane na wniosek przedsiębiorcy.
2.    Przedsiębiorca powinien posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy odpowiada zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia.
3.    Przedsiębiorca powinien posiadać aktualną umowę na odbiór zwierząt bezdomnych i utylizację zwłok zwierzęcych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Powyższy warunek nie dotyczy przedsiębiorców, którzy jednocześnie występują z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie schroniska.
4.    Opinię organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt.
5.    Posiadania przynajmniej jednego pojazdu przeznaczonego do transportu zwierząt (dokument własności), wyposażonego przynajmniej w dwie klatki, mającego aktualne badania technicznego oraz dowodu dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. W przypadku innego niż własność tytułu do pojazdu- aktualną umowę zawartą z właścicielem sprzętu wraz z załączonym dowodem rejestracyjnym.
6.    Samochód przeznaczony do transportu zwierząt winien posiadać na nadwoziu adres i nazwę wskazujące na przedsiębiorcę.
II. Prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przedsiębiorca powinien załączyć:
1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku udzielenie zezwolenia.
2.    Dokument wskazujący na prawo władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność np. wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa użytkowania, umowa najmu
3.    Pisemne potwierdzenie o dokonaniu przez przedsiębiorcę zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia działalności, wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
4.    Zapewnienie przyjęcia zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem lub spalaniem zwłok zwierzęcych i ich części.
5.    Opinię organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt.
6.    Schronisko dla zwierząt powinno spełniać warunki określone w przepisach weterynaryjnych i przepisach prawa budowlanego a w szczególności:
1)    Teren, na którym będzie zlokalizowane schronisko dla zwierząt powinien być ogrodzony i utwardzony ponadto oddalony, o co najmniej 150m od siedzib ludzkich oraz obiektów użyteczności publicznej
2)    W obrębie schroniska powinny zostać wydzielone pomieszczenia do:
a)    wykonywana zabiegów leczniczych i chirurgicznych
b)    izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę
c)    utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic i młodych
d)    boksy przeznaczone na kwarantannę
e)    wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych
3)    Schronisko winno być wyposażone w piec do spalania zwłok zwierzęcych lub chłodnię do czasowego przetrzymywania tych zwłok. Schronisko zobowiązane jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej utylizację zwłok zwierzęcych i prowadzenia jej jedynie w miejscach i instalacjach do tego celu przeznaczonych.
4)    Ponadto podmiot prowadzący schronisko powinien prowadzić wykaz zwierząt przebywających w schronisku a w nim opisać;
a)    zwierzę - gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie
b)    datę przyjęcia do schroniska a w tym podstawowe dane osoby przekazującej zwierze do schroniska
c)    dane dotyczące leczenia i innych zabiegów weterynaryjnych
d)    datę opuszczenia schroniska a w tym dane osoby odbierającej zwierzę
e)    datę śmierci z podaniem przyczyny
5)    Pomieszczenia w schronisku przeznaczone dla zwierząt powinny być poddawane częstej dezynfekcji oraz utrzymywane w należytym porządku. Przyrządy znajdujące się w boksach powinny być bezpieczne a korzystanie z nich nie powinno stwarzać zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa zwierząt.
6)    W schronisku należy zapewnić wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację zachowań właściwych dla przebywających na nich gatunków zwierząt.
7)    Pracownicy schroniska powinni być przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt
8)    Przedsiębiorcy starający się zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt powinni spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).