Przejdź do stopki

1/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW – 1/2007
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 02 stycznia 2007 r.

w sprawie: dokonania zmiany w składzie osobowym Rady Sportu.


Na podstawie art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz w związku z upływem kadencji Rady Miasta Szczawnica 2002-2006 zarządzam, co następuje:


§1

Dokonuje się zmiany w składzie osobowym Rady Sportu powołanej Zarządzeniem nr OW -68/2005 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 30 grudnia 2005 r. w ten sposób, że w miejsce Pana Józefa Saraty powołuje się Pana Jacka Śliwińskiego.


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.