Przejdź do stopki

4/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW/4/2007
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 14 lutego 2007r
 
w sprawie    nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczawnica.

 
 
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) zarządza się, co następuje:
 

§ 1
 
Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczawnica stanowiący załącznik do zarządzenia.

 
§ 2
 
Traci moc zarządzenie Nr 6/OW/05 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 10 marca 2005r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczawnica zmienione zarządzeniem Nr OW 3/06 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 2 stycznia 2006r oraz zarządzeniem Nr OW 37/06 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 31 października 2006r.
 
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępy Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta, kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Miasta Szczawnica
 

§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.