Przejdź do stopki

6/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW/6/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 14 marca 2007r

w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczawnica

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczawnica stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr OW/4/2007 z dnia 14 lutego 2007r w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Szczawnica wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 11 ust 1 pkt 7 skreśla się lit. „d”
 2. w § 42 dodaje się ust 8 w brzmieniu:
„8. Do zadań referatu należy prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii . Zadania te obejmują w szczególności:
 1. działanie na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
 2. przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych, narkomanii i określenie stanów zasobów i możliwości ich rozwiązania na terenie Miasta.
 3. przygotowywanie wspólnie z Komisją i przedkładanie Burmistrzowi Miasta projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. bieżąca koordynacja i realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki.
 5. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 6. koordynacja pracy Miejskiej Komisji ds. Rozwiązania Problemów Alkoholowych.
 7. koordynacja pracy oraz nadzór nad działalnością świetlic profilaktycznych w Mieście.
 8. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniom w szczególności dla dzieci,
 9. udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii , pomocy psychospołecznej i prawnej ,
 10. prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii a w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych ,
 11. wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywania problemów narkomanii ,
 12. przygotowywanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii „.
 1. skreśla się § 48.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta .


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .