Przejdź do stopki

7/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW – 7/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 29 marca 2007 r
 

 w sprawie : układu wykonawczego budżetu Miasta Szczawnica na rok 2007
 
 
Na podstawie art 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm) oraz art. 186 ust.1 pkt. 1 i 2, ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zm) – Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje:
 
 
§ 1
 
Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta Szczawnica na rok 2007 wynikający z Uchwały Budżetowej Miasta Szczawnica na rok 2007 Nr VII/35/07 z dnia 22.03.2007 r.:
§ dla dochodów budżetu – jak załącznik Nr 1 do mniejszego zarządzenia
§ dla wydatków budżetu jak załączniki Nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
 
 
§ 2
  1. Przekazuje się jednostkom budżetowym i poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Szczawnica – informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z układu wykonawczego jak załączniki w par.1.
  2. Przekazuje się kierownikom zakładów budżetowych informacje o przyjętych w Uchwale Budżetowej kwotach dotacji z budżetu.
  3. Przekazuje się kierownikom jednostek budżetowych upoważnienie do dokonywania przesunięć w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków budżetowych.
 
§ 3
  1. Upoważnia się Kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do zatwierdzenia planów finansowych oraz zobowiązuje się ich do dostosowania wielkości przyjętych w planach finansowych do Uchwały Budżetowej i układu wykonawczego.
  2. Upoważnia się Kierowników Zakładów Budżetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104) pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu oraz zwiększenia dotacji z budżetu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Załączniki do zarządzenia