Przejdź do stopki

53/2006

Treść

Zarządzenie Nr OW – 53/2006
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 28 grudnia 2006 roku
 
w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2007

 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Nr XL/241/2006 Rady Miasta Szczawnica z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta Szczawnica z a r z ą d z a co następuje:

 
§ 1.
  1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej opiniującej wnioski  o dotację na realizację zadania publicznego Miasta Szczawnica w zakresie „Działań na rzecz osób niepełnosprawnych” w roku 2007, Burmistrz Miasta postanowił udzielić dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego, o którym mowa w ust.2.
  2. Dotacja w wysokości 18.000,00 zł udzielona została Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy na realizację zadania pn. „Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych”.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zarządzenia zabezpieczone zostały w projekcie budżetu Miasta Szczawnica na 2007 r. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół.


§ 3.

Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem, a Organizacją.


§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.