Przejdź do stopki

8/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW -8/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Szczawnica na rok 2007
 
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia na rok 2007 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z a r z ą d z a m, co następuje:
 
 
§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007.
 
§ 2
Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmuje następujące obszary współpracy:
 
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
a) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (np. organizacj
i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i historycznych, spektakli teatralnych, itp.) Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych.
c) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych
d) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów
i współpracy międzynarodowej
Na zadania określone w pkt. a – d przeznaczono kwotę w wysokości 9.000,00 zł.
3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności
a) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
      Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł.
4. Pomoc społeczna - w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych
a)      Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych.
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 1.000,00 zł.
 
§ 3.
Zasady przyznawania dotacji.
1.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego,
c) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
2.      Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/.
      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione,  złożone na obowiązującym formularzu.
3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej.
      Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
4.      Podmioty wybrane w drodze konkursu przyjmują do realizacji zadanie publiczne,                      w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie
i na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz Miasta Szczawnica zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.
5.      Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczawnica jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
Umowa określa szczegółowo zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
6.      Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
1.      korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
2.      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
7.      Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Szczawnica, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji
 
 
§ 4.
Termin realizacji zadań.
Termin realizacji zadań wymienionych w §2 obejmuje okres od dnia 28 maja 2007 roku                 do dnia 31 grudnia 2007 roku.
 
 
§ 5.
Termin składania ofert.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 18 maja 2007 r. oferty na dzienniku podawczym w Sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 lub przesłanie oferty na w/w adres korespondencyjny (liczy się data wpływu) z dopiskiem „KONKURS OFERT”
 
§ 6.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1.      Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczawnica 
2.      W skład Komisji wchodzi trzech radnych i dwóch pracowników urzędu.
3.      Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości.
4.  W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych w roli obserwatorów.
 1. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z zadaniami określonymi w §2 niniejszego zarządzenia, ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1. merytorycznymi:
a) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
b) ilość osób objętych realizacją zadania
  1. finansowymi:
a) budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
b) źródła finansowania,
c) odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania
  1. organizacyjnymi:
a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
b) posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje ,zasoby kadrowe, rzeczowe,
c) dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
d) dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
 1. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Szczawnica propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
 2. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Szczawnica w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
 3. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Szczawnica w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

§ 7.
Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2007 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
1.      Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w „Gazecie Wyborczej”, Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej miasta Szczawnica: www.szczawnica.pl a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, ul Szalaya 103
2.      Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/.
Formularze są również dostępne w Urzędzie Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 103, pok.14 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl

§8
Miasto Szczawnica udzieliło w 2006 r. wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych w następujących kwotach:
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14.144,00 zł
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 6.000,00 zł
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 9.000,00 zł
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności 2.000,00 zł
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 20.000,00 zł
 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.