Przejdź do stopki

9/2005

Treść

Zarządzenie nr 9/2006
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 10 czerwca 2005 r
 
w sprawie: wprowadzenia procedury corocznego wydawania informatora
budżetowego pt .„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm./  zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
W związku z potrzebą informowania mieszkańców Miasta Szczawnica o sposobach pozyskiwania i wydatkowania przez gminę środków finansowych - wprowadza się  procedurę corocznego wydawania  informatora budżetowego w formie książeczki pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”,  zawierającego zagadnienia dotyczące danego roku budżetowego oraz budżetów lat poprzednich.
 
§ 2
 
Wyznacza się termin realizacji zadania do dnia  30 czerwca każdego roku budżetowego.
 
§ 3
 
Zespoły ds. informacji budżetowej będą powoływane corocznie odrębnym zarządzeniem.
 
§ 4
 
Dla prawidłowej realizacji zadania zapewniane będą corocznie w budżecie miasta niezbędne środki finansowe.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.