Przejdź do stopki

11/2005

Treść

Zarządzenie nr 11/05
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 28 lipca 2005 r.
 
w sprawie: wprowadzenia procedury aktualizacji „mapy aktywności” organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczawnica.

 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1

W związku z potrzebą stworzenia kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Szczawnica, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować – wprowadza się procedurę corocznej aktualizacji „mapy aktywności” organizacji pozarządowych.
 
 
§ 2

W przypadku zaistniałych zamian danych adresowych, osobowych lub składu zarządu, aktualizacji dokonuje się na podstawie formularza identyfikacji organizacji pozarządowej na wniosek zainteresowanych organizacji.
 
 
§ 3

Aktualizacja „mapy aktywności” organizacji pozarządowych dokonywana będzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.  
 
 
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Rozwoju Lokalnego.
 
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Formularz identyfikacji organizacji pozarządowej - pobierz