Przejdź do stopki

17/2005

Treść

ZARZADZENIE  NR 17/05
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 25 listopada 2005 r.
 
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Postępowania Pracowników Urzędu Miasta
w  Szczawnicy

 
Na podstawie art. art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach
samorządowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1593 ze zm.), art. 33 ust. 1,
ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity
z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1
 
Nadaje Kodeks Postępowania Pracowników Urzędu Miasta  w Szczawnicy w brzmieniu
załącznika do niniejszego Zarządzenia.
 

§ 2

Zobowiązuje inspektora w Referacie Organizacyjno -Administracyjnym  do zapoznania wszystkich pracowników z treścią Kodeksu Postępowania.


§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2005 r.
 
 
Burmistrz Miasta
/-/Roman Trojnarski