Przejdź do stopki

18/2005

Treść

Zarządzenie Nr .18/05
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 29.11.2005 r.

w sprawie :ustalenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
w tym stanowiska kierownicze do Urzędu Miasta w Szczawnicy

 
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), Art. 4 pkt 4 ustawy
z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami) – zarządzam co następuje :


§ 1

Wprowadzam jako obowiązującą " Procedurę naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym stanowiska kierownicze do Urzędu Miasta w Szczawnicy "  - stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia  zlecam Referatowi Organizacyjno-Administracyjnemu .
 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr  18/05
Burmistrza Miasta  Szczawnica
z dnia 29 listopada 2005 r.

        PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA  WOLNE   STANOWISKA URZĘDNICZE W  TYM  STANOWISKA  KIEROWNICZE   DO URZĘDU MIASTA W  SZCZAWNICY


I. Cel procedury:

                   Celem procedury jest ustalenie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym stanowiska kierownicze w oparciu o przejrzyste kryteria i zasady oraz zagwarantowanie otwartego i konkurencyjnego dostępu do miejsc pracy w tut. Urzędzie.

II. Zakres procedury:

                  Procedura reguluje zasady naboru pracowników do Urzędu Miasta na wolne stanowiska urzędnicze / w tym kierownicze / – obsadzane na podstawie umowy o pracę.

Procedura nie obejmuje :

- stanowisk kierowniczych i samodzielnych obsadzanych w drodze wyboru lub powołania.
- zatrudniania pracownika na zastępstwo / dotyczy to zastępstw chorobowych ,   
   macierzyńskich i przypadków losowych 
- kiedy zatrudnia się pracownika za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy /prace  
  interwencyjne , roboty publiczne , umowa absolwencka  /

III. Odpowiedzialność:

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem procedury jest Sekretarz Miasta.
2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie procedury jest  Referat Organizacyjno-
    Administracyjny Urzędu Miasta Szczawnica.

3. Odpowiedzialnym za aktualizację procedury jest  inspektor  ds. kadr w Referacie             
    Organizacyjno – Administracyjnym .

IV. Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr    
    142 poz. 1591 z późn.   zmianami)

2. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz.U.
     z   2001r. Nr 142 poz. 1593 z   późn. zmianami)

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz.U. z 1998r.Nr 21 poz.     
    94 z późn. zmianami)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania       
    pracowników samorządowych   zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych   
     i  urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146 poz.1223).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.w sprawie     
   zakresu prowadzenia przez   pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy    
   oraz  sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  (Dz.U. Nr 62 poz. 286 z późn.  
   zmianami),

6. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Szczawnicy  (wprowadzony w życie  
    Zarządzeniem Nr 6/OW/05 Burmistrza   Miasta Szczawnica  z dnia 10 marca 2005 r.).

V. Przebieg procedury:
1. Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia.
1.1  Wniosek  o obsadzenie wolnego stanowiska  lub utworzenie nowego stanowiska   
       urzędniczego  przekazuje  do Burmistrza Miasta -  kierownik merytorycznej  
       komórki    organizacyjnej ,

1.2  Wniosek w sprawie  naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze kierownicze  lub  
      samodzielne  stanowisko    zgłasza  Burmistrzowi  Miasta -   Sekretarz Miasta

 1.3  Wniosek w sprawie naboru przekazuje się Burmistrzowi  w formie pisemnej  wraz         
        z uzasadnieniem  potrzeby zatrudnienia  nie później niż w terminie 3 m-cy   przed 
        planowanym     zatrudnieniem. W sytuacjach losowych  w/w termin może być  
        skrócony .
        Do wniosku dołącza się  kartę opisu stanowiska pracy wraz z wymaganiami wobec  
        kandydata .

1.4. Opis stanowiska zawiera: nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, cel 
        istnienia stanowiska, główne  zadania (obowiązki),uprawnienia wynikające ze              
       stanowiska, wskaźniki efektywności. . Opis stanowiska  pracy   przygotowuje  
       wnioskodawca .

1.5 Wymagania wobec kandydata obejmują: poziom i kierunek wykształcenia, zakres  
       wiedzy ogólnej i specjalistycznej,   doświadczenie zawodowe i staż pracy, wymagane  
       uprawnienia i egzaminy zawodowe, umiejętności, wymagane  przeszkolenie przed i po 
       zatrudnieniu, cechy charakteru.

1.6 Burmistrz Miasta dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia.  W trakcie tej oceny  
      analizowana jest możliwość wewnętrznych   przesunięć na istniejących stanowiskach 
      pracy.
      W przypadku nowotworzonych stanowisk konieczna jest analiza skutków finansowych   
      zwiększenia zatrudnienia. Wynik   oceny jest zapisywany na zgłoszeniu potrzeby  
      zatrudnienia. W razie konieczności pozyskania dodatkowych informacji,  Sekretarz 
      Miasta uzupełnia wniosek.
      O wyniku oceny Burmistrz zawiadamia Sekretarza, który przekazuje wniosek ze   
      stosowną adnotacją do Referatu  Organizacyjno-Administracyjnego – stanowiska ds.  
       kadr .
      W przypadku  podjęcia decyzji o dokonaniu wewnętrznego przesunięcia niniejsza         
       procedura nie ma    zastosowania.

2.Ogłoszenie o rekrutacji

2. 1  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku  przez Burmistrza Miasta , Sekretarz Miasta wraz    
        z Referatem Organizacyjno – Administracyjnym – stanowiskiem ds. kadr            
        przygotowuje  ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze / w tym   
        kierowniczego .  Treść ogłoszenia podlega  zatwierdzeniu przez Burmistrza  Miasta.

2.2. Miejscem publikacji w/w informacji o naborze jest: Biuletyn Informacji Publicznej; 
        tablice ogłoszeń w Urzędzie; strony  internetowe miasta; gazeta lokalna „ Z Doliny
        Grajcarka„ oraz dodatkowo  na  plecenie Burmistrza Miasta  ogłoszenie może być  
        zamieszczone w prasie jako ogłoszenie płatne .

2.3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko  powinno zawierać:

1/  nazwę i adres jednostki,
2/ określenie stanowiska urzędniczego / w tym kierowniczego /
3/ określenie wymagań związanych  urzędniczym stanowiskiem   / w tym kierowniczym /
    zgodnie   z  opisem danego   stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są    niezbędne, a  
    które z nich   są dodatkowe,
4/ wskazanie zakresu zadań wykonywanych na  urzędniczym stanowisku / w tym 
    kierowniczym / .
5/ wskazanie wymaganych dokumentów ,
6/ określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

2.4. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze , nie może być 
        krótszy niż 14 dni od dnia  opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji 
       Publicznej (BIP) i wywieszenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie.

2.5. Komisję Rekrutacyjną  powołuje Burmistrz Miasta  w drodze Zarządzenia Burmistrza  
      Miasta
   
1.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą;

              a/ Burmistrz Miasta  jako Przewodniczący Komisji
              b/ Sekretarz Miasta
              c/ inspektor ds. kadr  jako Sekretarz  Komisji
              d/ w przypadku naboru na stanowiska urzędnicze   inne  niż  kierownicze i  
                 samodzielne  w skład  Komisji  Burmistrz Miasta dodatkowo powołuje kierownika 
                 komórki organizacyjnej  do której jest prowadzony nabór .

      2.Komisja  Rekrutacyjna działa do zakończenia  procedury naboru na wolne stanowisko 
         pracy .

      3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej  należy w szczególności :

         a/  analiza treści i kompletności złożonych ofert oraz ustalenie listy kandydatów  
              spełniających  wymagania    formalne  określone w ogłoszeniu o naborze .
          b/ odrzucenie aplikacji złożonych  po terminie wskazanym w ogłoszeniu
          c/  wyznaczenie terminu przesłuchania i dokonanie selekcji kandydatów .

3. Postępowanie rekrutacyjne   i wybór kandydata.

3.1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Rekrutacyjna    dokonuje oceny formalnej     
      ofert,   odrzucając oferty nie    spełniające   ustalonych wymagań formalnych.
      Kandydaci,   których      oferty spełniają ustalone wymagania formalne, są   dopuszczeni               
     do dalszego   postępowania   rekrutacyjnego .

3.2. Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
       o naborze upowszechnia się w BIP  i wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu.

3.3. W/w lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania
       w   rozumieniu przepisów Kodeksu     cywilnego.

3.4.stanowisko ds. kadr  zaprasza  zakwalifikowanych kandydatów  , którzy spełniają  
      wymagania formalne   określone w ogłoszeniu o naborze  -  o terminie przeprowadzenia        
      rozmowy kwalifikacyjnej,  listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru .
      Kandydatom którym odrzucono   oferty  /które nie spełniały ustalonych  wymagań   
      formalnych  / stanowisko ds. kadr   wysyła podziękowania  za złożenie oferty   
      listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru    .

3.5. Rozpatrzenie ofert  / selekcja końcowa /polega na dokonaniu przez    Komisję  

      Rekrutacyjna    ostatecznego wyboru kandydatów  .
       Komisja Rekrutacyjna  dokonuje wyboru kandydatów poprzez zastosowanie        
       następujących metod i technik  naboru:
       a/ rozmowa kwalifikacyjna
           lub
        b/egzamin kwalifikacyjny

       Wybór i techniki naboru należy do Komisji Rekrutacyjnej .

3.6    Celem rozmowy kwalifikacyjnej  jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w ofercie  a ponadto ocena  :

a/ predyspozycji i umiejętności kandydata  gwarantująca prawidłowe wykonywanie  
   powierzonych obowiązków ,
 b/posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych przez   Urząd  Miasta jak również  
    komórkę    organizacyjną      Urzędu Miasta w której ubiega się o stanowisko ,
 c/obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio   
     przez kandydata ,
  d/celów zawodowych kandydata  .

Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej ma prawo do jednego głosu za kandydaturą  przydzielonego w głosowaniu jawnym .

3.7    Celem egzaminu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania na stanowisku objętym naborem .
       Egzamin kwalifikacyjny może zostać przeprowadzony w formie testu lub egzaminu   
       ustnego .O formie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego decyduje Komisja  
      Rekrutacyjna . Fakt ten potwierdza w protokole .
      Każde pytanie w teście lub egzaminie ustnym ma odpowiednią skalę punktową .   
       Komisja Rekrutacyjna  każdorazowo ustala maksymalną liczbę punktów możliwą do   
      uzyskania z udzielonych odpowiedzi .

3.8.Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna wybiera   
     kandydata , który w  selekcji końcowej uzyskał  najwyższą  liczbę punktów z   
     rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu kwalifikacyjnego .W  przypadku      

     równej liczby punktów  decyduje głos  Przewodniczącego Komisji / Burmistrza

3.9. Z przeprowadzonego postępowania o  naborze  kandydatów  na stanowisko urzędnicze /    
       lub kierowniczego / sporządza się protokół, który zawiera   w szczególności:

1/ określenie  stanowiska urzędniczego w tym kierowniczego / , na które był    prowadzony  
     nabór, liczbę kandydatów  oraz imiona, nazwiska, i adresy, nie więcej niż  5   najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełniania przez nich  poziomu wymagań    
     określonych w ogłoszeniu o naborze ,
2/ informację o zastosowanych metodach i technikach naboru
3/ uzasadnienie dokonanego wyboru.

3.10. W przypadku nie rozstrzygnięcia rekrutacji  z uwagi na brak ofert spełniających wymogi    

       określone w ogłoszeniu,   postępowanie o naborze  przeprowadza się ponownie.

3.11  Ostatecznego wyboru kandydata na stanowisko objęte  naborem  dokonuje Burmistrz     

3.12. Kandydat wybrany na stanowisko przez Burmistrza Miasta jest   niezwłocznie    
         zawiadamiany o tym fakcie przez Referat    Organizacyjno-  Administracyjny    listem    
         poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3.13. Pozostali kandydaci, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji   otrzymują pisemne  

         zawiadomienie (podziękowanie). 
         Zawiadomienie przygotowuje i rozsyła Referat   Organizacyjno-Administracyjny, -  
         stanowisko ds. kadr nie   później niż w ciągu 3 dni od   zakończenia rekrutacji.     
         Zawiadomienie podpisuje Burmistrz.

3.14   Podanie do publicznej wiadomości wyniku przeprowadzonego naboru

       1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się  w  terminie 14 dni   od   
      dnia zatrudnienia wybranego    kandydata albo zakończenia procedury naboru,
       w przypadku  gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego    kandydata.

      2.W/w informacja zawiera nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska    urzędniczego   
        /w tym kierowniczego /,  imię i nazwisko wybranego    kandydata oraz jego miejsce  
       zamieszkania w rozumieniu     przepisów kodeksu cywilnego, uzasadnienie dokonanego  
        wyboru albo uzasadnienie nie  zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko 
        urzędnicze.

  3. Referat Organizacyjno-Administracyjny informację o wynikach naboru publikuje w BIP
       i wywiesza na tablicach ogłoszeń   w Urzędzie przez okres co najmniej 3 m-cy.

VI. Zatrudnienie pracownika .

1.Jako zasadę zawierania pierwszej umowy o pracę stosuje się trzymiesięczny okres próbny.

2. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru w drodze  konkursu ustał
    w   ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na  
    tym  samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych    kandydatów  
    wymienionych w  protokole tego wyboru. Powyższe postanowienia pkt. 5 niniejszej  
    procedury stosuje się  odpowiednio.

VII. Nabór na stanowiska  pomocnicze i obsługi . 

1 .1  Informację o  naborze  na  stanowiska   pomocnicze  i  obsługi   zamieszcza się
        w  formie ogłoszenia  na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miasta  oraz na  stronie  
        internetowej miasta  Szczawnica  .
1.2 Wybór  kandydata następuje   po  przeprowadzeniu   analizy  złożonych  ofert  na       
opublikowane  ogłoszenie,
1.3  Analizy ofert  dokonuje  Sekretarz Miasta , który  przedstawia ją   Burmistrzowi   
Miasta .
1.4 Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia poodejmuje Burmistrza Miasta.

2.  Nabór na wolne stanowiska  pomocnicze  lub obsługi  może  nastąpić  również po          
przeprowadzeniu  procedury  konkursowej  .

3.   Decyzję  w sprawie uruchomienia  procedury  naboru  podejmuje   Burmistrz 
 w drodze   pisemnego    polecenia .