Przejdź do stopki

21/2005

Treść

Zarządzenie nr. 21 / 05
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  2 grudnia 2005 r.

w sprawie :aktualizacji  informacji w systemie oznakowania  wewnętrznego w Urzędzie Miasta


Na podstawie art.33  ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r./tekst jednolity z 2001 r Dz.U.nr.142 poz.1591  z póz. zmianami   /
zarządzam   co  następuje:


§ 1

W związku z  koniecznością zagwarantowania  mieszkańcom Szczawnicy  łatwego   kontaktu  z pracownikami  oraz sprawnego załatwiania spraw ,wprowadza się procedurę  aktualizacji    informacji  w systemie oznakowania  wewnętrznego i utrzymania  go w czystości  w Urzędzie Miasta Szczawnica.


§ 2
  1. W przypadku zaistniałych zmian organizacyjnych  , adresowych oraz personalnych inspektor ds. kadr i spraw   administracyjnych w Referacie Ogólno Administracyjnym niezwłocznie  niepozniej niż w ciągu 3 dni od zmiany zleca  wykonanie  aktualizacji /zmiany napisów / na   tablicach informacyjnych  Urzędu Miasta  oraz przy drzwiach do poszczególnych pokoi .
  2. Pracownik obsługi / sprzątaczka /  raz na miesiąc  dokonuje czyszczenia tablic informacyjnych  znajdujących się na parterze i I  piętrze   oraz  tabliczek  obok  drzwi .
  3. Inspektor ds. kadr i spraw administracyjnych raz na  rok dokonuje  przeglądu  stanu technicznego tablic informacyjnych   znajdujących się   w Urzędzie Miasta oraz tabliczek przy drzwiach  pod kątem ich ewentualnych uszkodzeń  i zleca wykonanie   ewentualnych napraw.

§ 3

Wykonanie zarządzenia  zleca się  inspektorowi ds. kadr i spraw administracyjnych
w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym .


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .