Przejdź do stopki

2/2006

Treść

Zarządzenie Nr 2/06 

Burmistrza Miasta  Szczawnica

dnia 15 marca 2006 r.

 

w sprawie : określenia wysokości opłaty  za udostępnienie informacji publicznej.

 

 
Na podstawie art. 15 w zw. z art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz.1198 z póź.zm.) oraz art. 11a i art. 33 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm)   zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Od osób, którym udostępniana jest informacja publiczna na wniosek składany w trybie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej , Urząd  Miasta  pobiera  opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym  kosztom związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji:


 

§ 2

 

Opłata, o której mowa w § 1,  wynosi:

  1. za udostępnienie  informacji w formie kserokopii lub wydruku  dokumentu  za każdą pełną lub rozpoczętą  stronę:
  1. formatu A- 04   -  0,50zł
  2. formatu A-03  -    1,00zł
  1. za udostępnienie informacji na elektronicznym nośniku informatycznym:

  1. Dyskietka - 1.50 zł za każdą sztukę
  2. CD - 2.00 zł   za każdą sztukę
  3. CD DVD - 2.50 zł za każdą sztukę
  1. za udostępnienie informacji na wniosek, wymagający  przekształcenia lub przetworzenia informacji , które związane są  wyszukiwaniem materiałów lub kompilacją danych  z różnych zbiorów   opłata   będzie ustalana indywidualnie w zależności od formy i zakresu wniosku oraz  poniesionych dodatkowych kosztów

 

§ 3

 

  Opłata za udostępnienie informacji  pobierana jest przez pracownika księgowości  na

  kwitariusz lub może być wpłacona  bezpośrednio na konto Urzędu w banku.§ 4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam  Referatowi Organizacyjno-Administracyjnemu .

 


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   podpisania