Przejdź do stopki

21/2006

Treść

Zarządzenie nr 21/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 18 grudnia 2006 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadania publicznego Miasta Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2007.
 
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Rady Miasta Nr XL/241/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” z a r z ą d z a  się , co następuje:
 
 
§1

Dla opiniowania powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:
 1. z ramienia Rady Miasta Szczawnica:    
 • Dyda Józef - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
 • Gołdyn Zbigniew - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
 • Śliwiński Jacek - Komisja Planowania i Budżetu
 1. z ramienia Urzędu Miasta Szczawnica:
 • Szczepaniak Anna - Zespół Rozwoju Lokalnego
 • Machlowski Tadeusz - Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

§2

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 18 grudnia 2006 r.
 
 
 
REGULAMIN PRACY
KOMISJI KONKURSOWEJ
 
 
1.      W skład 5-osobowej Komisji Konkursowej wchodzi: trzech radnych delegowanych przez merytoryczne Komisje Rady Miasta Szczawnica i dwóch pracowników Urzędu Miasta: pracownik merytorycznie właściwy dla rozpatrywanej sfery zadań oraz koordynator.
 
2.      Podstawowym zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie wniosków o dotację z budżetu miasta Szczawnica.
 
3.      Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
- ocenia zgodność zgłoszonego działania z listą zadań priorytetowych
- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
4.      Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1. merytorycznymi:
·        atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
·        ilość osób objętych realizacją zadania
  1. finansowymi:
·        budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
·        źródła finansowania,
·        odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania
  1. organizacyjnymi:
·        rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
·        posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
·        dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
·        dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
 
5.      Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta Szczawnica www.szczawnica.pl
 
 1. Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 
 1. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane,                          z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj. takie, które uzyskują od nich przychody, są ich członkami lub wolontariuszami.
 
8.      W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, w roli obserwatora.
 
 1. Opinie Komisji Konkursowej są formułowane na zasadzie konsensusu.
Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej  Burmistrzowi Miasta Szczawnica.
 
 1. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Szczawnica propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
 
 1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Szczawnica w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
 
 1. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Szczawnica w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.