Przejdź do stopki

10/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW/10/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia   25 kwietnia 2007 r

 
w sprawie :    upoważnienia dla Skarbnika Miasta Szczawnica    
 
          Na podstawie art. 39 ust.   2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z póz. zmianami /     związku z   uchwałą nr.16/IV/90 z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Szczawnica
 
 
                                                z a r z ą d z a m   co   następuje   :
 
§ 1
 
Upoważniam Panią Marię Malinowską - Skarbnika Miasta Szczawnica    do
do wydawania w moim imieniu decyzji , zaświadczeń i innych dokumentów
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie objętym
zadaniami   referatu  tj. Referatu Finansowo - Budżetowego i Podatków .
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie Nr.OW/45/04 w sprawie upoważnienia dla Skarbnika Miasta
z dnia 15.10.2004 r.
 
§  3
 
Upoważnienie o którym mowa w § 1 udzielam na czas nie określony . Wygasa ono
z chwilą cofnięcia albo odwołania upoważnionego pracownika ze stanowiska .

§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .