Przejdź do stopki

11/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW/11/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia    25 kwietnia 2007 r
 
w sprawie :   upoważnienia dla Kierownika Referatu Finansowo – Budżetowego
i Podatków
 
          Na   podstawie art. 39 ust.   2 ustawy   z   dnia   8 marca    1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z póz. zmianami /
 z a r z ą d z a m   co   następuje   :
 
§ 1
 
Upoważniam Panią Bernadettę Psonak - Kierownika Referatu Finansowo Budżetowego i Podatków     do    wydawania   w moim   imieniu decyzji , zaświadczeń i innych   dokumentów w   indywidualnych   sprawach    z    zakresu administracji publicznej w zakresie objętym zadaniami Referatu   Finansowo - Budżetowego               i Podatków w czasie nieobecności Skarbnika Miasta Pani Marii Malinowskiej .
 
§ 2
 
Upoważnienie o którym mowa a § 1 udzielam na czas nie określony . Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo odwołania upoważnionego pracownika ze stanowiska .

§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .