Przejdź do stopki

12/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW/12/2007
Burmistrza Miasta   Szczawnica
z dnia 7 maja 2007 roku
 
w sprawie:Regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, oraz art.36 a ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Szczawnica , zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Ustalam Regulamin konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera  w Szczawnicy stanowiący załącznik do zarządzenia .
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Oświaty.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik do
Zarządzenia Nr OW/ 12 /2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 7 maja 2007  r.

 
 
R E G U L A M I N
konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy
 
§ 1

Do przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta powołuje Komisję Konkursową
W skład komisji konkursowej wchodzą:
   po trzech przedstawicieli:
organu prowadzącego
Kuratorium Oświaty
   po dwóch przedstawicieli:
Rady Pedagogicznej
Rady Rodziców
 jeden przedstawiciel
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Powołanie do prac Komisji Konkursowej osób wymienionych w pkt. 2 wymaga pisemnego upoważnienia organów, które te osoby reprezentują,
Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza Miasta.
 
§ 2

Do udziału w konkursie dopuszcza się nauczycieli lub nauczycieli akademickich, zwanych dalej kandydatami, spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.05.2003 roku. w sprawie ” wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
      w poszczególnych typach szkół i placówek” / Dz. U. Nr 89 poz. 826 z 2003 r. zm. Dz. U.
      nr 189 poz.1854 z 2003 roku/, a w szczególności:
posiada wykształcenie wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum,
posiada ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
      w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskał co   
      najmniej   dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku
      nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
      pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po
      ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed
      przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę
      dorobku zawodowego,
posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  poz. 674  z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko         
      niemu postępowanie karne,
nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia
17 grudnia  2004 r. o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  
publicznych  ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14  poz. 114  z późn. zm.).
złożył oświadczenie lustracyjne na ręce Małopolskiego Kuratora Oświaty ( dotyczy kandydatów urodzonych przed 1.08.1972 r. )
 
Do udziału w konkursie dopuszcza się również nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, którzy posiadają wyższe wykształcenie zawodowe i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończyli   kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i spełniają warunki określone w § 2 pkt. 2 – 8.
Do udziału w konkursie dopuszcza się również nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowy komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego urlopowanego lub zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), który spełnia wymagania określone w § 2 pkt. 2- 8 z wyjątkiem pkt. 4.
 
§ 3

1. Konkurs ogłasza Burmistrz Miasta Szczawnica.
2. Kandydaci przystępujący do konkursu składają do Urzędu Miasta Szczawnica w terminie
    wyznaczonym przez Burmistrza Miasta / decyduje data wpływu do Urzędu / zgłoszenia
    do udziału   w konkursie.
3. Do zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 załącza się:
      1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju 
            szkoły,
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego,
akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku dyrektora szkoły,
       8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76        
            ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,   
            poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
      związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1  
      pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
      finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14  poz. 114  z późn. zm.).
 oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora.
Oświadczenie, że kandydat złożył oświadczenie lustracyjne na ręce Małopolskiego Kuratora Oświaty ( dotyczy kandydatów urodzonych przed 1.08.1972 r. )
 
4.   Lista zgłoszonych do konkursu kandydatów wraz z załącznikami zostaje przekazana
     przewodniczącemu komisji prowadzącej konkurs na Dyrektora Publicznego Gimnazjum.
Decyzję o dopuszczeniu do konkursu podejmuje Komisja Konkursowa kierując się przy jej podejmowaniu wymogami określonymi w § 1, 2 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji   Narodowej z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie „wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek „ /Dz. U. nr 89 poz. 826 z 2003 r. zm.
      Dz. U. nr 189 poz. 1854 z 2003 r./
Kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem o terminie i miejscu        przeprowadzenia konkursu.
 
§ 4

1. W ustalonym dniu konkursu komisja w pełnym składzie odbywa posiedzenie, na którym   
Przewodniczący Komisji po stwierdzeniu tożsamości członków, zapoznaje ich
z regulaminem i trybem postępowania konkursowego,
Członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami kandydatów,
Przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które może się odbyć przy obecności  
            minimum 2/3 składu komisji.
Jeżeli ilość obecnych członków komisji jest mniejsza od minimum o którym mowa
w ust.1 pkt.3, jej przewodniczący podejmuje decyzję o zawieszeniu postępowania konkursowego, powiadamia o tym niezwłocznie Burmistrza Miasta, który ustala następny termin konkursu.
 
§ 5

W ustalonym dniu przeprowadzenia konkursu komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się:
prezentacja przez każdego kandydata programu działania na stanowisku dyrektora       
      /czas prezentacji do 20 min./    
odpowiedzi na pytania członków komisji
Kandydaci prezentują swoje programy i odpowiadają na pytania komisji w kolejności alfabetycznej.
Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w obecności członków komisji, a kandydat nie może być obecny przy postępowaniu innych kandydatów.
 
§ 6

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada komisji i głosowanie
tajne w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
2.   Głosowanie odbywa się również, gdy do konkursu przystąpi jeden kandydat.
3.   Każdy członek komisji głosuje na przygotowanej przez przewodniczącego  
      opieczętowanej karcie z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami  
      kandydatów, wyrażając swoją wolę w następujący sposób:
„za” - pozostawia jedno nazwisko nie skreślone
„przeciw” - skreśla nazwisko /nazwiska/
Każdy inny sposób głosowania uważa się za głos nieważny.
Głosując członkowie Komisji biorą pod uwagę:
1) wypowiedzi kandydatów postępowania konkursowego,
2) zawarte w dokumentach kandydatów oceny i opinie o ich pracy zawodowej
     z uwzględnieniem predyspozycji kierowniczych.
 
§ 7

Konkurs wygrywa kandydat, na którego oddała głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji.
Jeżeli głosowanie odbywa się na kilku kandydatów, z których żaden nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się głosowanie powtórne.
Do drugiego głosowania dopuszcza się dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
W drugim głosowaniu wygrywa ten kandydat, który uzyskał większą ilość głosów.
Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał większości głosów uznaje się, że w wyniku   konkursu, kandydat na stanowisko dyrektora szkoły nie został wybrany.
 
§ 8

Po zakończeniu głosowania, przewodniczący komisji ogłasza wyniki konkursu.
Kandydat może w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu wnieść do Burmistrza Miasta sprzeciw od ustaleń Komisji uzasadniając go konkretnymi zarzutami, wynikającymi z uchybień formalnych w pracy komisji.
Burmistrz Miasta w ciągu 3 dni od wniesienia sprzeciwu przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Decyzja Burmistrza w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego jest ostateczna.
 
§ 9

1. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono
    kandydata, Burmistrz Miasta powierza stanowisko dyrektora szkoły ustalonemu przez
    siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
2. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły może nastąpić, jeżeli organ sprawujący         
    nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to
    stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.
 
§ 10

Dokumentami z przeprowadzonego konkursu są:
1) podpisany przez wszystkich członków komisji szczegółowy protokół zawierający
    między innymi: datę konkursu, nazwiska i imiona kandydatów, ilość głosów w
    poszczególnych głosowaniach, nazwisko kandydata, który wygrał konkurs lub
    stwierdzenie, że konkurs nie został rozstrzygnięty
2) dołączone do protokołu upoważnienia członków komisji i karty do głosowania
3) zgłoszenia kandydata do udziału w konkursie wraz z załącznikami
Dokumentację o której mowa w ust.1 przechowuje się w Urzędzie Miasta Szczawnica
      przez okres 2 lat, licząc od daty konkursu.

§ 11

Konkurs może być unieważniony, jeżeli został naruszony jego regulamin, lub gdy po
      rozstrzygnięciu tego konkursu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata
      wyłonionego w konkursie, albo zaistniały inne przesłanki uniemożliwiające powierzenie
      mu funkcji dyrektora.
Burmistrz Miasta Szczawnica powierza funkcję dyrektora kandydatowi wyłonionemu w
      drodze konkursu. Przepis § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Interpretacje postanowień niniejszego regulaminu należą do wyłącznej kompetencji
      Burmistrza Miasta.