Przejdź do stopki

23/2005

Treść

ZARZĄDZENIE NR 23/05
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 28 grudnia 2005r.

 
w sprawie: uruchomienia Miejskiego Serwisu Informacyjnego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu realizacji Programu "Przejrzysta Polska" tworzy się Miejski Serwis Informacyjny.
2. Celem utworzonego Miejskiego Serwisu Informacyjnego, o którym mowa w ust. 1 jest   zwiększenie dostępu mieszkańców do informacji poprzez środki społecznego przekazu.

§ 2

Szczegółowe zasady przygotowywania i przekazywania informacji w ramach Miejskiego Serwisu Informacyjnego określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zespołowi Rozwoju Lokalnego.

§ 4

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 23/05
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 28 grudnia 2005r.

 
Zasady przygotowywania i przekazywania informacji
w ramach Miejskiego Serwisu Informacyjnego

§ 1.

Zasady powstania i funkcjonowania Miejskiego Serwisu Informacyjnego określają poszczególne etapy procesu przygotowania informacji i jej przekazywania na zewnątrz, oraz osoby odpowiedzialne za realizację tego zadania.

§ 2.

1. Osobą odpowiedzialną za ostateczne zredagowanie informacji zawartych w Miejskim Serwisie Informacyjnym jest pracownik Zespołu Rozwoju Lokalnego a w razie jego nieobecności - osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta Szczawnica.
2.   Nadzór nad realizacją tego zadania sprawuje Zastępca Burmistrza Miasta.

§ 3.

1. W Miejskim Serwisie Informacyjnym zawarte są informacje dotyczące działalności Burmistrza Miasta Szczawnica, Rady Miasta Szczawnica, Urzędu Miasta Szczawnica oraz jednostek organizacyjnych Miasta Szczawnica.
2.  Priorytet mają informacje o planowanych działaniach i wydarzeniach.

§ 4.

1. Za przygotowanie i dostarczanie informacji zawartych w Miejskim Serwisie Informacyjnym odpowiedzialni są Kierownicy Referatów Urzędu Miasta Szczawnica, Samodzielne Stanowiska Pracy Urzędu Miasta oraz Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Miasta Szczawnica.
2.   Za zebranie informacji od osób wymienionych w ust. 1 i przekazanie ich pracownikowi,  o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz za rozsyłanie opracowanego serwisu informacyjnego odpowiedzialny jest pracownik Sekretariatu Urzędu Miasta – referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym.
3.   Informacje dostarczane są do 20 dnia każdego miesiąca w formie elektronicznej.

§ 5.

1.  Miejski Serwis Informacyjny przygotowywany jest raz w miesiącu do 25 dnia każdego miesiąca.
2.   Informacje zawarte w Miejskim Serwisie Informacyjnym przesyłane są do mediów
lokalnych oraz umieszczane w Biuletynie Informacyjnym Burmistrza i Rady Miasta  Szczawnica, a także na oficjalnej stronie internetowej Miasta Szczawnica.
3.  Lista mediów ma charakter otwarty i jest prowadzona przez pracownika wymienionego           w § 2 ust. 1.
4. Za umieszczenie Miejskiego Serwisu Informacyjnego na oficjalnej stronie internetowej Miasta Szczawnica odpowiedzialny jest Informatyk Urzędu Miasta Szczawnica.

§ 6.

1.  Pracownik, o którym mowa w § 2 ust. 1 regularnie przeprowadza ankiety oceniające atrakcyjność serwisu miejskiego.
2.   Ankieta oceniająca jest zamieszczana również na stronie internetowej Miasta Szczawnica.
3.  Projekt ankiety przed publikacją zatwierdzany jest przez Burmistrza Miasta Szczawnica.
4. Ankieta przeprowadzana jest raz na kwartał działalności serwisu informacyjnego.
5.  Wyniki ankiety są przedstawiane Burmistrzowi Miasta.