Przejdź do stopki

12/2007

Treść

Zarządzenie nr 12/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 8 maja 2007r.

w sprawie: powołania Zespołu Konsultacyjnego do realizacji bieżącej współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Szczawnica, a Organizacjami Pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Szczawnicy.  
 
Działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) z a r z ą d z a  się , co następuje:

§1

Dla realizacji bieżącej współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Szczawnica, a Organizacjami Pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Szczawnicy powołuje się Zespół Konsultacyjny w następującym składzie:
 
1)  z ramienia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wchodzą wybrani na Forum Organizacji Pozarządowych przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta:
 
Lp. Nazwisko i imię Reprezentowana
organizacja/ instytucja
1 Ks. Bondek Franciszek Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło Życie”
2 Grawicz Janina Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej – oddział w Szczawnicy 
3 Myszk Darek Ochotnicza Straż Pożarna w Szlachtowej
4 Sokołowska Joanna Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy
 
2) z ramienia Miasta Szczawnica:
 
Lp. Nazwisko i imię Reprezentowana
organizacja/ instytucja
1 Hurkała Tomasz  Koordynator ds. organizacji pozarządowych
2 Szczepaniak Anna  Urząd Miasta Szczawnica
3 Śliwiński Jacek  Rada Miasta
4 Zawadzka Zofia  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy

§2

Regulamin pracy Zespołu Konsultacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 8 maja 2007

REGULAMIN PRACY
ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO

 
1.  Zespół Konsultacyjny jest zespołem doradczo-opiniującym, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  w działaniach programowych samorządu terytorialnego Miasta Szczawnica.
2.  Podstawowe zadania Zespołu Konsultacyjnego to:
-      opiniowanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego,
-      wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu rocznego programu współpracy,
-      wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego na poziomie gminy,
-      inicjowanie działań służących integracji sektora pozarządowego,
-      uczestniczenie przedstawicieli organizacji w posiedzeniach komisji konkursowych na zasadzie obserwatora.
3. Zespół Konsultacyjny, powoływany przez Burmistrza Miasta Szczawnica, składa się  z przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wybranych przez te podmioty podczas organizowanego Forum Organizacji Pozarządowych oraz z osób reprezentujących Miasto Szczawnica, wskazanych przez Burmistrza.
4.   Członkowie Zespołu Konsultacyjnego powoływani są na okres 2-letniej kadencji.
5.  Zespół Konsultacyjny zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez Burmistrza Miasta Szczawnica lub, przez co najmniej pięciu członków Zespołu działających   w porozumieniu.
6.  Każdy z członków Zespołu Konsultacyjnego informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
7.  W spotkaniach Zespołu Konsultacyjnego musi uczestniczyć, co najmniej 4 osoby (2 osoby z ramienia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz 2 osoby  z ramienia Miasta Szczawnica).
      Brak określonej liczby osób na spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego powoduje konieczność zwołania kolejnego spotkania.
8.  Spotkania Zespołu Konsultacyjnego prowadzone są przez Koordynatora ds. organizacji pozarządowych.
9.  Spotkania Zespołu Konsultacyjnego są protokołowane przez pracownika Urzędu Miasta.
10. Formułowane wnioski, opinie Zespołu Konsultacyjnego przedstawiane są w formie pisemnego protokołu Burmistrzowi Miasta Szczawnica.
11. Protokoły spotkań Zespołu Konsultacyjnego oraz inne dokumenty przechowywane są  w zbiorze akt Sekretarza Miasta Szczawnica.