Przejdź do stopki

14/2007

Treść

ZARZĄDZENIE   Nr 14/07
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia   22 maja 2007 r

w sprawie :zatwierdzenia   Zakładowego   regulaminu przyznania i rozdziału nagród
 z zakładowego funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miasta Szczawnica z okazji "Dnia Samorządowca"    
 
        Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r nr.142 poz.1591 późniejszymi zmianami / , art. 105   Kodeksu Pracy /Dz. U. Nr. 21 z 1998 r. poz. 94 z póz. zmianami /   oraz   § 23 Regulaminu   Pracy Urzędu Miasta /Zarządzenie nr 3/04 z dnia 15 marca 2004 r / zarządzam co następuje :
 
                                                                      par. 1
 
 Zatwierdzam   Zakładowy   regulamin    przyznania   i   rozdziału nagród    z   okazji
 „Dnia Samorządowca „   stanowiącego załącznik nr 1 .
 
                                                                     par. 2
 
 Wykonanie Zarządzenia zleca się   Skarbnikowi   Miasta .
 
                                                                     par.3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .