Przejdź do stopki

23/2007

Treść

                                                 Zarządzenie wewnętrzne nr 23/07  
                                                     Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                          z dnia 30.07.2007 r
 
 
w sprawie: zlecenia wykonania zadania
 
            Na podstawie art.30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r Nr. 142 Poz. 1591 z pózn. zm.),
 
Zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zlecam Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, ul Zawodzie 19c
wykonanie z własnych materiałów, narzędzi, sprzętu, zadania polegającego na malowaniu farbami emulsyjnymi i częściowego odnowienia (spawanie, prostowanie) barier ochronnych na odcinku wzdłuż ul. Zyblikiewicza (od przystani flisackiej do pawilonu PPN), zgodnie z przedłożoną kalkulacją, stanowiącą załącznik do niniejszego zlecenia
 
§ 2.
Termin wykonania zadania ustala się na 03.08.2007 r.
 
§ 3.
Zobowiązuję MZK w Szczawnicy do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami niniejszego zlecenia.
MZGK ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.
§ 4.
1.       Wynagrodzenie za przedmiot zlecenia wynosi: 4 925,85 zł brutto
 ( słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 85/100 gr brutto).
2.      Wynagrodzenie ma charakter ryczałtu niezmiennego do czasu zakończenia wykonania przedmiotu zlecenia.
§ 5.
1.Wskazuję Pana Tomasza Moskalika jako osobę upoważnioną do potwierdzenia wykonania zadania.
2. Odbiór wykonania zadania nastąpi w formie protokołu, sporządzonego z udziałem przedstawiciela zleceniobiorcy.
§ 6.
1.      Za wykonanie przedmiotu zlecenia strony rozliczą się na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę na Urząd Miasta Szczawnica wraz z potwierdzeniem wykonania zadania.
2.      Przelew kwoty określonej rachunkiem na konto MZK nastąpi w terminie do 21 dni licząc od dnia jego przedłożenia.
 
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania