Przejdź do stopki

26/2007

Treść

ZARZĄDZENIE   Nr OW/26/2007
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 17 lipca 2007 r.
 
 
w sprawie: powierzenia pełnienia funkcji Dyrektora Publicznego Gimnazjum
im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy
 
 
 
            Na podstawie art. 36a ust. 1 i 4 ustawy z dnia  7 września 1991r.o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr  256  poz. 2572 z późn. zm. / oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek / Dz. U. z 2003 r.  Nr 89 poz. 826, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1854./, z a r z ą d z a m co następuje:
 
 
                                                           §    1
 
Powierzam Pani Barbarze Waruś pełnienie funkcji Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera   w Szczawnicy w okresie od dnia 01.09.2007 r. do dnia 31.08.2008 r.
 
 
                                               §    2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2007 r.