Przejdź do stopki

21/2007

Treść

Zarządzenie nr OW-21/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
Z dnia 20 czerwca 2007
 
W sprawie: powołania zespołu konsultacyjno-opiniującego do opracowania gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje:
 
§ 1
 
W celu opracowania gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. nr 64 poz 593 z późniejszymi zmianami) powołuję zespół konsultacyjno – opiniujący w składzie:
·         Tabasz Marta – pedagog szkolny
·         Hurkała Anna – inspektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty UM
·         Szczepaniak Anna – Referent ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM
·         Zachwieja Stanisława - Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich,Wojskowych i Obrony Cywilnej
·         Śliwiński Jacek – Przewodniczący Komisji Edukacji i spraw społecznych
·         Pasek Bogusława – członek Komisji Edukacji i Spraw Społecznych
·         Zawadzka Zofia – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęci