Przejdź do stopki

17/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW – 17/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 29 maja 2007 roku
 
 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Szczawnica w roku 2007
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Rady Miasta Nr VII/37/07 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia na rok 2007 „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, Burmistrz Miasta Szczawnica z a r z ą d z a co następuje:
 
§ 1.
  1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadań publicznych w roku 2007 z budżetu Miasta Szczawnica, Burmistrz Miasta postanowił udzielić dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust.2.
  2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonych dotacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
Środki na realizację zarządzenia znajdują się w budżecie Miasta Szczawnica w następujących rozdziałach: 92195 – pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne  
 
§ 3.
Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem, a Organizacją.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OW – 17/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
 z dnia 29 maja 2007 r.
 
Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Miasta Szczawnica w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007
 
 
L.p.
Nazwa organizacji pozarządowej
/jednostki organizacyjnej/ podmiotu
Tytuł zadania
Kwota dofinansowania
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
1.
Zarząd Główny Związku Podhalan
„Czwarty góralski festyn rodzinny”
5.000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu - wspieranie działań z zakresu współpracy polsko – niemieckiej
2.500,00 zł
3.
Klub Sportowy PIENINY
„Organizacja Memoriału A. i A. Wernerów na Dunajcu przez Klub Sportowy PIENINY w Szczawnicy
2.500,00 zł
4.
Klub Sportowy JARMUTA
„zagospodarowanie terenu przez Klub Sportowy JARMUTA-KOLEX Szczawnica pod działalność rekreacyjno sportową na terenie Miasta Szczawnica zlokalizowanego w Malinowie dalsze prace związane z wykończeniem wnętrz szatni piłkarskich
4.000,00 zł
Pomoc społeczna – w tym działania na rzecz
osób niepełnosprawnych i starszych
5.
Polski związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Szczawnicy
„Wycieczka do Kazimierza Dolnego – integracja międzypokoleniowa”
1.000,00 zł
Porządek i bezpieczeństwo publiczne , ratownictwo i ochrona ludności
6.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworkach
„Ćwiczenia pożarnicze OSP Jaworki, jednostek OSP z terenu Miasta oraz Spiskiej Soboty w celu doskonalenia umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych i współdziałania”
2.000,00 zł
: