Przejdź do stopki

2/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW-2/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
Z dnia 8 stycznia 2007 rokuW sprawie: zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 roku nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1
Odwołuję z funkcji członka Miejskiej Komisji rozwiązywania Problemów alkoholowych:
1. Annę Mastalską
2. Grzegorza Niezgodę

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi burmistrza d.s. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnienia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.