Przejdź do stopki

4/2007

Treść

                                                             ZARZĄDZENIA   Nr 4/07
                                                     Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                          z dnia 23 stycznia 2007 r
 
 
 
w sprawie :     powołania   Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Kultury  i Sportu  
                         w Szczawnicy
 
 
 
 
          Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5   ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2001 r , nr 142 poz.1591 z póz .zmianami / , art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,   rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących
w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury /Dz. U z 1999 r .nr.45 poz.446 z póz.zmianami / oraz art.68 par. 1 Kodeksu Pracy
 
                                                zarządzam co następuję :

                                                                § 1
 
Z dniem 23 stycznia 2007 r powołuję   Pana Jerzego PAL   na stanowisko Dyrektora    
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu na czas nieokreślony na 1/1 etat .
                                                            
                                                                § 2        
 
 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .