Przejdź do stopki

2/2007

Treść

                                                                ZARZĄDZENIE Nr 2/07 
                                                       Burmistrza Miasta Szczawnica 
                                                             z dnia  23 stycznia 2007 r
 
 
 
w sprawie :     odwołania   Miejskiego Dyrektora  Ośrodka Kultury  i  Sportu
 
 
 
 
          Na podstawie art.30 pkt.2 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz.U.z 2001 r , nr 142 poz.1591 z póz .zmianami / , art.15 ust.1 ustawy
z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  /Dz.U.01.13.123 z póz.zmianami / oraz art. 70 par. 1 Kodeksu Pracy
 
 
                                                zarządzam co następuję :

                                                                § 1
  1. Z dniem 23 stycznia 2007 r odwołuję Pana Artura Szpałka ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu .
      2.   Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z Panem Arturem  
            Szpakiem za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia .
                                                           
                                                               
 
 
                                                                § 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.