Przejdź do stopki

6/2007

Treść

                                                                  Zarządzenie nr 6/07
                                                          Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                                z dnia 2 kwietnia 2007 r
 
 
 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej pracownikom Urzędu Miasta Szczawnica   z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .
 
 
 
         Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.Nr.142,poz.1591 z 2001 z póz zmianami /   oraz   Rocznego   Planu Rzeczowo –Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2007 r    – Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :
 
                                                                         § 1
 
Ustala się udzielenie pomocy finansowej dla pracowników Urzędu Miasta Szczawnica
w miesiącu kwietniu 2007 r na zasadach i wielkościach określonych w załączniku nr 1.
 
 
                                                                        § 2
 
Wykonanie zarządzenia zleca się   Referatowi Organizacyjno-Administracyjnemu .
 
                                                                         § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .