Przejdź do stopki

20/2007

Treść

                                                                   Zarządzenie Nr 20/07
                                                         Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                                    z dnia   9 lipca 2007 r
 
 
dotyczy :    powołania    Komisji   ds. rekrutacji    na    wolne   stanowisko  pracy.
 
 
 
 
              Działając  na  podstawie  art.33 ust.3  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r  o  samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.nr.142 poz.1591 z 2001 r. z póz. zmianami /
 
                                                               zarządzam co następuje :
 
                                                                    § 1
 
Powołuję Komisję ds. rekrutacji   na wolne stanowisko pracy   - od młodszego referenta  do podinspektora    w Referacie Rozwoju Lokalnego , Infrastruktury Komunalnej i Środków    Pomocowych
 
w składzie   :
                          a/   Przewodniczący Komisji -   Jan Golba
                          b/   Członek Komisji     -             Tomasz   Moskalik
                          c/    Sekretarz Komisji   -            Anna Niezgoda
                                           
                                                                     § 2
 
 
 
Do zadań Komisji ds. rekrutacji należy wybranie   kandydata do pracy po zapoznaniu się      z przedłożonymi dokumentami , oraz po odbyciu rozmowy z kandydatami .
 
 
                                                                 
                                                                      § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .